Gepubliceerd: 7 oktober 2013
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33664-9.html
ID: 33664-9
Origineel: 33664-2

Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 8 oktober 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel W, wordt in punt 1 «tweede lid» vervangen door: tweede lid, eerste volzin,.

B

In artikel VIa wordt voorafgaand aan onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

aA

In artikel I wordt na onderdeel G een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

In artikel 2.21, vierde lid, tweede volzin, wordt «eerste en tweede lid» vervangen door: eerste, tweede en derde lid.

C

In artikel VIIIa, tweede lid, wordt «2013» vervangen door: 2014.

D

Na artikel X wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Xa

Een aanvraag om bekostiging van een regionale omroep voor het jaar 2014 die bij gedeputeerde staten is ingediend, wordt aangemerkt als een aanvraag als bedoeld in artikel 2.170, tweede lid, van de Mediawet 2008, zoals dat artikellid luidt met ingang van het tijdstip waarop het in werking is getreden.

Toelichting

Onderdelen

A (artikel I, onderdeel W)

In punt 1 van dit onderdeel ontbreekt een verwijzing naar de eerste volzin van het eerste lid.

B (artikel VIa)

Deze wijziging herstelt een onjuiste verwijzing.

C (artikel VIIIa)

In het tweede lid van dit artikel wordt ten onrechte het jaar 2013 vermeld. Uit het eerste lid volgt dat het artikel geen betrekking heeft op het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december 2013. Deze wijziging herstelt de onjuiste vermelding.

D (artikel Xa)

Op grond van de huidige Mediawet 2008 dient een regionale publieke omroep een aanvraag om bekostiging in bij gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie. Als het onderhavige wetsvoorstel wat betreft artikel 2.170 van de Mediawet 2008 na aanvaarding door de Tweede en Eerste Kamer eind 2013 in werking treedt, zijn gedeputeerde staten niet langer verplicht de regionale omroep in hun provincie te bekostigen maar is het Commissariaat voor de Media daartoe bevoegd. Artikel Xa is in het wetsvoorstel opgenomen om een soepele overgang naar het nieuwe systeem mogelijk te maken.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker