Kamerstuk 33664-8

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en vervolgvragen n.a.v. een technische briefing over het rapport van The Boston Consulting Group over Verhogen eigen inkomsten van de Landelijke Publieke Omroep (De bijlage is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer)

Dossier: Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting

Gepubliceerd: 7 oktober 2013
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33664-8.html
ID: 33664-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2013

Op 2 oktober 2013 heeft in uw Kamer een technische briefing plaatsgevonden over de eindrapportage «Onderzoek naar mogelijkheden voor verhogen inkomsten van de Landelijke Publieke Omroep» van The Boston Consulting Group.

De eindrapportage geeft een overzicht van de geïdentificeerde mogelijkheden voor het verhogen van inkomsten van de landelijke publieke omroep en de Ster. Eén van de beschreven mogelijkheden betreft de (heronderhandeling over de) vergoeding die gevraagd wordt van distributeurs van de content van de landelijke publieke omroep. Om eventuele onderhandelingen niet te beïnvloeden is de omvang van het potentieel aan additionele inkomsten niet openbaar gemaakt.

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mij verzocht om uw Kamer nader te informeren over de omvang van dit potentieel aan additionele inkomsten.1

Ik heb de opstellers van de eindrapportage, The Boston Consulting Group, verzocht om de door uw leden gewenste informatie2.

Ik verzoek u deze informatie vertrouwelijk ter inzage te leggen voor de leden van uw Kamer.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker