Kamerstuk 33664-30

Stand van zaken inzake de uitvoering van de motie Verhoeven over verlagen van de voorgenomen bezuiniging op de regionale omroepen

Dossier: Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting

Gepubliceerd: 1 juni 2015
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33664-30.html
ID: 33664-30

Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2015

Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van inzake Commissiebrief met verzoek om brief over de stand van zaken inzake de uitvoering van de motie Verhoeven (Kamerstuk 33 664, nr. 24).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

I. Verzoek

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 maart 2015 is gesproken over de motie van het lid Verhoeven d.d. 17 oktober 2013 over onder andere de oormerking van de middelen en de borging van de wettelijke taak van het Mediafonds inzake de realisatie van het media-aanbod van bijzondere Nederlandse culturele aard (naar aanleiding van de overdracht van taken van het Mediafonds naar de Nederlandse Publieke Omroep), waarbij in de motie wordt verzocht om dit eventueel te garanderen in de prestatieafspraken en indien nodig via wettelijke verankering. De commissie verzoekt u om in een brief de stand van zaken inzake de uitvoering van bovengenoemde motie aan te geven.

II. Reactie van de Staatssecretaris

De NPO heeft toegezegd binnen het totale budget van de publieke omroep een budget van € 16,6 miljoen te zullen oormerken, conform de motie Verhoeven. Deze oormerking zal concreet zijn beslag gaan krijgen in het concessiebeleidsplan en ik leg dat vervolgens vast met de NPO in de prestatieovereenkomst. Verder heeft de NPO gemeld dat bij de bezuinigingen van het kabinet Rutte-I op de programmering het totale budget voor drama en documentaires zoveel mogelijk wordt ontzien.

Ik heb in mijn brief van 6 maart 2015 aan de NPO gevraagd om in het concessiebeleidsplan uit te werken op welke wijze het geoormerkte bedrag van € 16,6 miljoen wordt ingezet voor de ontwikkeling en vervaardiging van het type culturele producties dat nu met ondersteuning vanuit het Mediafonds wordt gerealiseerd. De NPO en het Mediafonds werken in goed overleg samen om de verandering voor de producenten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De NPO neemt voor de uitwerking van de nieuwe inbedding van de taken op het terrein van het stimuleren van culturele programmering het plan van de heer Stoop als uitgangspunt.1 In dit plan staat centraal hoe de NPO de ontwikkeling en productie van hoogwaardig drama en documentaires gaat realiseren. De NPO heb ik gevraagd om de uitwerking van dit plan in goed overleg met de relevante partners uit de sector op te pakken.

Het Concessiebeleidsplan 2016–2020 van de NPO verschijnt uiterlijk op 15 juni en de Prestatieovereenkomst 2016–2020 zal tot stand komen op basis van dit plan.