Kamerstuk 33632-11

Motie van het lid Nijboer over het uitbreiden van de inhoudelijke eisen aan de accountantsverklaring

Dossier: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiƫle markten 2014)

Gepubliceerd: 9 september 2013
Indiener(s): Henk Nijboer
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33632-11.html
ID: 33632-11

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 9 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het economisch verkeer gebaat is bij accurate jaarverslagen en betrouwbare accountantsverklaringen;

overwegende dat artikel 2:393, lid 5, Burgerlijk Wetboek (BW) inhoudelijke eisen stelt aan de kwaliteit en de vorm van de accountantsverklaring;

constaterende dat de Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel (TCOFS) reeds in 2010 tekortkomingen in de signaleringsfunctie van de accountant constateerde en de aanbeveling aan de sector deed om gebruik te maken van toelichtende paragrafen over risico-inschattingen en onzekere situaties;

verzoekt de regering, indachtig de conclusies van de TCOFS de inhoudelijke eisen van artikel 2:393, lid 5, BW uit te breiden en daarover een voorstel tot wetswijziging aan de Tweede Kamer toe te sturen, waarbij aandacht is voor de volgende punten:

  • het benoemen van de belangrijkste risicogebieden voor materiële afwijkingen in de jaarrekening;

  • het beschrijven van de aanpak en reikwijdte van de accountantscontrole;

  • het beschrijven van het gehanteerde materialiteitsniveau van de accountantscontrole;

  • het geven van een oordeel over de continuïteit van de onderneming in de accountantscontrole,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer