Kamerstuk 33619-11

Motie van het lid Kooiman over registratie zorgberoepen aan laten sluiten bij het publiekrechtelijk BIG-register

Dossier: Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

Gepubliceerd: 27 maart 2014
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33619-11.html
ID: 33619-11

18,7 %
80,7 %

GL

50PLUS

BONTES

PvdA

SP

PVV

CDA

Van Vliet

CU

SGP

D66

PvdD

Van Klaveren

VVD


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 27 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat beroepsbeoefenaren in de jeugdzorg niet opgenomen worden in het BIG-register, maar opgenomen worden in een privaat kwaliteitsregister;

van mening dat de registratie van zorgberoepen eenduidig hoort te zijn en aansluiting bij het publiekrechtelijke BIG-register daarbij voor de hand ligt;

van mening dat het van belang is dat een onafhankelijke stichting registraties regelt, zodat de beroepsgroep niet zichzelf keurt en alle schijn van belangenverstrengeling kan worden vermeden;

spreekt uit dat het van belang is dat de behandeling, begeleiding en ondersteuning van kinderen en gezinnen voorbehouden blijft aan professionals en dat niet iedereen zich mag uitgeven voor professional, ter bescherming van goede zorg aan kind en gezin;

verzoekt de regering, wanneer uit evaluatie blijkt dat het kwaliteitsregister onvoldoende functioneert alsnog aan te sluiten bij het BIG-register,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman