Gepubliceerd: 24 juni 2013
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33610-15.html
ID: 33610-15
Wijzigingen: 33610-20

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 24 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel III, onderdeel B, onder 1, wordt «1,55» vervangen door: 1,65.

II

In artikel III, onderdeel B, onder 2, wordt «1,75» vervangen door: 1,85.

Toelichting

De aanpassing van het Witteveenkader leidt tot een neerwaartse bijstelling van het fiscaal gefaciliteerd pensioen. Met name voor jongeren is dat een forse ingreep. Daarom wordt in dit amendement het percentage dat fiscaal gefaciliteerd opgebouwd mag worden met 0,1% verhoogd. Op die manier wordt een veiligheidsmarge ingebouwd als pensioengerechtigden gedurende enkele jaren geen pensioen hebben kunnen opbouwen, aangezien in de huidige berekeningen uitgegaan wordt van ononderbroken betaalde arbeid.

De financiering van dit amendement komt deels uit de middelen die gereserveerd zijn in het kader van het sociaal akkoord. De indieners gaan ervan uit dat de excedentenregeling vervalt. Het andere deel van de financiering komt uit de verlaging van de pensioenpremies die als gevolg van de aanpassing van het Witteveenkader mogelijk is. Een deel van deze premies zal tot inkomstenstijging leiden bij de overheid.

Dijkgraaf