Gepubliceerd: 1 februari 2013
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33533-2.html
ID: 33533-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), zodat de verplichtingen voor het aangaan van een kapitaalinjectie, leningafgifte, en garantieverstrekking tijdig in de begroting opgenomen worden. Vanwege de urgentie van deze handelingen is gekozen om deze wijzigingen in een aparte suppletoire begroting op te nemen en daarmee niet te wachten tot de reguliere suppletoire begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, die begin juni 2013 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

De wijziging betreft begrotingsartikel 3 en wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1 000)

Artikel 3:

Stand OB 2013

(incl. NvW) (1)

Mutaties ISB -

SNS Reaal N.V. (2)

Stand ISB -

SNS Reaal N.V (1+2)

Verplichtingen

336.637

5.000.000

5.000.000

       

waarvan garantieverplichting:

   

Garantie

vastgoedbeheerorganisatie

5.000.000

5.000.000

       

Uitgaven

1.994.237

3.800.000

5.794.237

       

waarvan juridisch verplicht

100%

   
       

Vermogensverschaffing

     

Kapitaalinjectie SNS Bank N.V.

 

1.900.000

1.900.000

Kapitaalinjectie SNS Reaal N.V.

 

300.000

300.000

Kapitaalinjectie vastgoedbeheerorganisatie

 

500.000

500.000

       

Lening

     

Overbruggingskrediet

SNS Reaal N.V.

 

1.100.000

1.100.000

Management fee IABF

31.000

 

31.000

Funding fee IABF

1.948.000

 

1.948.000

       

Garantie

     

Regeling BF

600

 

600

Dotatie begrotingsreserve TenneT

4.800

 

4.800

       

Opdrachten

     

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

4.818

 

4.818

       

Bijdrage aan RWT

     

Bijdrage NLFI

5.019

   

Verplichtingen mutatie (+ € 5 mld.)

Garantie funding vastgoedbeheerorganisatie (€ 5 mld.)

De vastgoedbeheerorganisatie zal de over te dragen vastgoedportefeuille moeten financieren. De Staat zal een garantie afgeven op deze financiering. Voor de garantie zal de beheerorganisatie de Staat een marktconforme vergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding moet nog worden vastgesteld. Op het eerstvolgende budgettaire moment zal deze vergoeding in de begroting ter autorisatie worden voorgelegd.

Uitgaven (+ € 3,8 mld.)

Kapitaalinjectie SNS Bank N.V. (€ 1,9 mld.)

Ten einde SNS bank N.V. aan de kapitaaleisen te laten voldoen, zoals vastgesteld door de toezichthouder DNB en reeds toegelicht in de kamerbrief (dd. 1 februari), zal de Staat een bedrag van € 1,9 mld. aan kernkapitaal injecteren in de bank.

Kapitaalinjectie SNS Reaal N.V. (€ 0,3 mld.)

Een deel van de injectie zal op holdingniveau worden ingebracht. In totaal zal de Staat 300 mln. aan kapitaal in de holding injecteren.

Kapitaalinjectie Vastgoedbeheerorganisatie (€ 0,5 mld.)

Na oprichting zal de vastgoedbeheerorganisatie moeten worden gekapitaliseerd. Naar huidige inschatting is hiervoor € 500 mln. benodigd.

Overbruggingskrediet SNS Reaal N.V. (€ 1,1 mld.)

Door de onteigening van de vermogensbestanddelen van SNS REAAL komt de instelling op korte termijn mogelijk moeilijk aan financiering. Om zeker te stellen dat de holding niet in liquiditeitsproblemen komt, verschaft de Staat een overbruggingskrediet ter grootte van € 1,1 mld.

Op de leningen zal de Staat een rentevergoeding ontvangen; het rentepercentage moet nog worden vastgesteld en zal op het eerstvolgende budgettaire moment in de begroting worden verwerkt.

Tabel budgettaire gevolgen (x € 1 000)

 

Stand OB 2013

(incl. NvW) (1)

Mutaties ISB -

SNS Reaal N.V. (2)

Stand ISB -

SNS Reaal N.V (1+2)

Ontvangsten

5.027.343

pm

5.027.343

       

Vermogensonttrekking

     

Opbrengst onttrekking vermogenstitels

     

Dividend staatsdeelnemingen

259.322

 

259.322

Winstafdracht DNB

1.139.366

 

1.139.366

Afdrachten Holland Casino

     

Afdrachten Staatsloterij

96.000

 

96.000

Opbrengst verkoop vermogenstitels

     

Dividend financiële instellingen

394.000

 

394.000

       

Bijdrage aan RWT

     

NLFI (voorheen STAK)

4.300

 

4.300

       

Leningen

     

Rentevergoeding overbruggingskrediet SNS Reaal N.V.

 

pm

pm

Verwachte portefeuille ontvangsten IABF

1.749.000

 

1.749.000

Garantie fee IABF

67.000

 

67.000

Additionele fee IABF

43.000

 

43.000

Additionele garantie fee IABF

101.000

 

101.000

Verhandelbaarheidsfee IABF

19.000

 

19.000

Aflossing kapitaalversterkingen ING, Aegon en SNS Reaal

750.000

 

750.000

Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking ING, Aegon en SNS Reaal

375.000

 

375.000

       

Garantie

     

Premie ontvangst garantie vastgoedbeheerorganisatie

 

pm

pm

Regeling BF

     

Premie-ontvangsten garantie Tennet

4.800

 

4.800

Premie-inkomsten Capital Relief Instrument

     

Premie-inkomsten counter indemnity

25.555

 

25.555

Ontvangsten (pm)

Rentevergoeding overbruggingskrediet & premie garantie vastgoedbeheerorganisatie (pm.)

De premie-ontvangsten voor de afgegeven garantie en de vergoeding voor het verstrekte overbruggingskrediet zijn op dit moment nog niet bekend; deze zullen na vaststelling op het eerstvolgende budgettaire moment in de begroting ter autorisatie worden voorgelegd.

Extracomptabele toelichting bij de core-tier-1 securities:

De Staat heeft op dit moment voor ca. € 565 mln. (historische aankoopprijs) aan core-tier-1 securities van SNS Reaal N.V. in bezit. Zoals in de kamerbrief reeds vermeld zal de instelling deze instrumenten niet terug kunnen kopen waarbij de Staat een vergoeding van 50% zou ontvangen, tezamen voor een bedrag van ca. € 847 miljoen euro.

In het licht van de ingreep bestaat het voornemen om deze securities om te zetten in regulier aandelenkapitaal. Voor de begroting geldt dat de core-tier-1 securities en de eventuele nieuw verkregen aandelen (bij omzetting) – in het economische verkeer – echter geen waarde vertegenwoordigen. Derhalve leidt dit niet tot begrotingsmutaties. Wel zal de voorgenomen omzetting in het jaarverslag IX 2013 tot uitdrukking komen als afname van de core-tier-1 securities zoals tot dusver opgenomen op de saldibalans.