Gepubliceerd: 17 april 2013
Indiener(s): Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33519-10.html
ID: 33519-10
Origineel: 33519-2

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 april 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel AC, wordt in onderdeel 1 onder a na «wordt aangeboden» toegevoegd: al dan niet voor een bepaalde periode.

B

In artikel I, onderdeel AG, wordt in onderdeel 3 in het derde lid onder b «artikel 7.24, tweede lid, onder f,» gewijzigd in: artikel 7.24, tweede lid, onder g,.

C

In artikel I, onderdeel AH, wordt in de eerste volzin van het derde lid van artikel 7.25a de zinsnede «de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede lid,» gewijzigd in: de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,.

D

In artikel I, onderdeel AK, wordt in onderdeel 2 «daaraan tenminste gelijkwaardig diploma. eisen dat hij aantoont over kennis, inzicht en vaardigheden te beschikken die overeenkomen met het bezit van een diploma als bedoeld in artikel 7.24, eerste lid» vervangen door: daaraan ten minste gelijkwaardig diploma eisen dat hij aantoont over kennis, inzicht en vaardigheden te beschikken om de bedoelde bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden.

E

In artikel I, onderdeel AP, wordt in het vierde lid van artikel 7.31a na «aanmeldingsgegevens» ingevoegd:, bedoeld in dit artikel en de artikelen 7.31c en 7.31d,.

F

Artikel I, onderdeel AV1, komt te luiden:

AV1

In het eerste lid van artikel 7.45a vervalt onderdeel b onder toevoeging van het woord «en» aan het slot van onderdeel a en verlettering van onderdeel c tot onderdeel b.

Toelichting

Na het indienen van de eerste nota van wijziging zijn nog enkele kleine aanpassingen in het wetsvoorstel nodig gebleken die hieronder nader worden toegelicht.

Onderdeel A

Deze wijziging vloeit voort uit de introductie van het nieuwe vijfde lid in artikel 6.2 (artikel I, onderdeel J, van het wetsvoorstel) waarbij het element van tijdelijkheid is ingevoerd.

Onderdeel B

Bij de wet van 7 februari 2013, Stb. 2013, 88, is onderdeel f verletterd tot onderdeel g. Het wetsvoorstel is hierop aangepast.

Onderdeel C

Bij de eerste nota van wijziging is over het hoofd gezien dat de eerste volzin van het derde lid van artikel 7.25a twee keer een verwijzing naar het eerste lid bevatte. Dat is hierbij hersteld.

Onderdeel D

De verwijzing naar artikel 7.24, eerste lid, is bij nader inzien te beperkt. Het doel van deze bepaling is dat de instelling kan verlangen dat de desbetreffende student aantoont dat hij de bacheloropleiding van zijn keuze aan kan. In de nieuwe tekst is dat beter tot uitdrukking gebracht. Verder zijn in de tekst twee tikfouten hersteld.

Onderdeel E

Met de verwijzing naar de artikelen 7.31c en 7.31d is verduidelijkt dat ook de daar bedoelde aanmeldingsgegevens door de minister aan de instelling zullen worden doorgegeven.

Onderdeel F

Door de aanpassing van het eerste lid van artikel 7.45a is het cumulatieve karakter van deze bepaling niet meer op het eerste gezicht duidelijk. Herinvoering van het woord «en» herstelt dat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker