Kamerstuk 33506-40

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie)

Dossier: Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Bruno Bruins (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-40.html
ID: 33506-40

Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Ontvangen ter Griffie op 26 november 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 24 december 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 25 december 2019.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2019

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie), met bijbehorende nota van toelichting1. Het ontwerpbesluit regelt in hoofdzaak drie onderwerpen:

  • 1. Aspecten rondom het donorformulier, de registratie daarvan in het donorregister en de toegankelijkheid van dat register. Deze aspecten zijn nu nog geregeld in het Besluit donorregister. Het Besluit donorregister zal met de inwerkingtreding van het Besluit orgaandonatie komen te vervallen.

  • 2. De borging van de kwaliteitsstandaard over de positie van nabestaanden.

  • 3. Algemene regels rondom de voorlichting over donatie bij leven en donatie na overlijden.

Wat betreft het tweede onderwerp geldt dat het ontwerpbesluit er in voorziet dat het ziekenhuisprotocol inzake orgaandonatie moet voldoen aan de kwaliteitsstandaard. Het ontwerpbesluit regelt niet de vaststelling van de kwaliteitsstandaard of de inhoud daarvan.

Voor de kwaliteitsstandaard verwijs ik u naar mijn separate brief van heden (Kamerstuk 33 506, nr. 39).

De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de voorgeschreven voorhangprocedure en biedt uw Kamer de mogelijkheid om zich gedurende vier weken uit te spreken over het ontwerpbesluit, voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt voorgelegd.

Een gelijkluidende brief is verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins