Gepubliceerd: 21 december 2018
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-34.html
ID: 33506-34

Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg Orgaandonatie van 26 september 2018 (Kamerstuk 33 506, nr. 32), bericht ik uw Kamer hierbij nader over de kosten van de herbouw van het Donorregister in verband de implementatie van de nieuwe Donorwet. Tevens informeer ik u over het CIO-oordeel dat is uitgebracht over de plannen tot herbouw en licht ik enkele keuzes toe die hiermee verband houden.

Verbouw of herbouw

Vrijwel direct nadat op 13 februari 2018 de Eerste Kamer had ingestemd met de initiatiefwetswijziging (Handelingen II 2017/18, nr. 19, item 9) heb ik het CIBG opdracht gegeven om de gevolgen van deze wetswijziging voor het Donorregister in kaart te brengen. Zoals uw Kamer bij brief van 6 juli 2018 is bericht1, is besloten uit te gaan van herbouw van het Donorregister (in tegenstelling tot het verbouwen ervan). In de inmiddels afgeronde definitiefase is dit uitgangspunt opnieuw getoetst, onder andere door middel van een onafhankelijke audit van het huidige systeem door de Software Improvement Group (SIG), en nader besproken met de Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van VWS. De conclusie is evenwel dezelfde: verbouw is geen toekomstbestendige optie. Dit licht ik hieronder toe.

Het huidige register moet worden uitgebreid met functionaliteiten zoals voorgeschreven door de nieuwe wet en de capaciteit ervan moet worden aangepast aan de fors grotere belasting. Het huidige systeem moet in ICT-termen als end-of-life beschouwd worden. Dit betekent dat het risico op langdurige uitval van het systeem onverantwoord groot is. Daarbij: uit berekeningen blijkt dat de ontwikkelkosten voor verbouw en herbouw ongeveer gelijk zijn, maar dat verbouw in termen van beheer, zeker op termijn, kostbaar is. De CIO van VWS deelt deze conclusie.

Kosten

Het voor dit project benodigde budget wordt op dit moment geraamd op € 4.390.750,– inclusief btw. Inclusief een post onvoorzien van 10% komt het bedrag uit op een totaal van € 4.830.000,–. Deze post is voor zaken waarvan voorzien is dat deze gaan plaatsvinden, maar waar de financiële impact nog onduidelijk is.

Het totale bedrag is opgebouwd uit verschillende kosten. De kosten voor de externe bouwpartij is door het CIBG geraamd op € 2,5 miljoen. Op dit moment wordt nog afgewacht hoe hoog de offertes van bouwpartijen zullen uitvallen. Wanneer de totale kosten boven de € 5 miljoen uitvallen is een BIT-toets geboden. Een mogelijke consequentie hiervan is een langere doorlooptijd van de herbouw van het Donorregister, waardoor deze later wordt opgeleverd dan voorzien. Mocht een BIT-toets onverhoopt nodig zijn, dan zal ik u daarvan uiteraard op de hoogte stellen, uiterlijk in januari 2019.

De kosten voor het projectteam van het CIBG bedragen € 1,9 miljoen. Het projectteam voert behalve de herbouw van het register ook flankerende activiteiten uit. Zo verzorgen zij bijvoorbeeld de informatievoorziening naar verschillende gebruikers en testen het systeem uitgebreid voordat het in gebruik genomen wordt.

Aandachtspunten bij de realisatie van het Donorregister

De voornaamste aandachtspunten bij de realisatie van het ICT-systeem voor een succesvolle implementatie van de nieuwe Donorwet zijn:

  • Een gebruikersvriendelijke en toegankelijke applicatie. Tijdens de bouw zal hier maximaal aandacht voor zijn, ook in de vorm van gebruiksvriendelijkheidtesten.

  • De beschikbaarheid en goede werking van de koppeling met het systeem van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Dit is immers de ultieme functionaliteit van het Donorregister, die het voor een arts mogelijk maakt om te controleren hoe een mogelijke orgaandonor geregistreerd staat.

  • Het (geautomatiseerd) verwerken van keuzewijzigingen of geen bezwaren door de burger, zowel digitaal als niet-digitaal.

CIO-oordeel

Vanwege de politieke en maatschappelijke aandacht voor de wijzigingen op de Wet op de orgaandonatie is de CIO van VWS gevraagd een oordeel uit te brengen over de plannen tot herbouw. Een CIO-oordeel is niet vrijblijvend. Dit betekent dat onherroepelijke stappen, zoals het publiceren van de opdracht tot herbouw in de mantel «Resultaatverplichte ICT-opdracht», nog niet gezet konden worden totdat er een positief oordeel lag. Op 14 november heeft de CIO van VWS aangegeven geen belemmeringen meer te zien om een positief oordeel uit te brengen. Hierna is op 15 november de opdracht in de mantel gepubliceerd. Op 7 december heeft de CIO het positieve oordeel formeel uitgebracht. De belangrijkste aanbevelingen van de CIO zijn reeds uitgevoerd. De overige aandachtspunten worden op dit moment opgepakt.

Verdere proces

Het streven is om voor het eind van het jaar de bouwpartij gecontracteerd te hebben zodat deze op 2 januari kan beginnen. Tevens is voorzien dat in het eerste kwartaal van 2020 de koppeling met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) getest en opgeleverd gaat worden. De vervolgplanning is als volgt: in april 2020 zijn de gebruikersacceptatietesten waarna de overgang naar de productieomgeving kan plaatsvinden. Dit wordt afgerond met een productieacceptatietest in juni 2020. Ten slotte is de hele planning inclusief alle tests er op gericht om op 1 juli 2020 een goed werkend Donorregister in beheer te nemen.

Aanschrijven niet-geregistreerden

Parallel aan de bouw van het nieuwe Donorregister wordt het proces van de aanschrijving van alle ingezetenen van 18 jaar en ouder die nog niet zijn geregistreerd voorbereid. Ik verwacht hiervoor begin 2019 een opdracht te kunnen verstrekken aan het CIBG. Inmiddels is er diverse keren contact geweest met de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

De Belastingdienst zal vanaf 1 juli 2020 zorg dragen voor het versturen van de (herinnerings)brieven en de registratiebevestiging. Het RvIG zorgt voor het aanleveren van de adresgegevens. Vanaf 1 juli 2020 zullen alle ingezetenen van 18 jaar en ouder die nog niet in het Donorregister staan geregistreerd in fases met een doorlooptijd van maximaal 6 maanden worden aangeschreven.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins