Gepubliceerd: 21 december 2018
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-33.html
ID: 33506-33

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

Zoals toegezegd in het AO Orgaandonatie van 26 september 2018 (Kamerstuk 33 506, nr. 32), stuur ik uw Kamer hierbij een nieuwe versie1 van het op 20 september 2018 toegestuurde communicatieplan ten behoeve van het actief donorregistratiesysteem (ADR).2

Tevens heb ik bijgevoegd een leeswijzer3: een samenvatting van de wijzigingen die ik mede naar aanleiding van het vorige AO in het plan heb doorgevoerd. Om tussentijds bij te kunnen sturen, zal er met regelmaat monitoring plaats vinden. In het plan wordt verwezen naar een nulmeting. Deze zal zeer binnenkort worden afgerond. Zodra dat het geval is, zal ik u deze nulmeting nasturen. Zoals afgesproken houd ik u van de verdere voortgang op de hoogte, te beginnen met een voortgangsverslag in het voorjaar van 2019.

Met het plan doe ik tevens de tijdens het VAO van 17 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 14, item 9) ingediende motie van het lid Agema c.s. over het ADR-communicatieplan gestand4 alsmede de destijds eveneens ingediende motie van de leden Ellemeet en Agema over het bereiken van moeilijke doelgroepen.5

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins