Gepubliceerd: 20 september 2018
Indiener(s): Bruno Bruins (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-31.html
ID: 33506-31

Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2018

Zoals in mijn brief van 6 juli jongstleden aangekondigd1, stuur ik uw Kamer hierbij het communicatieplan voor de voorlichting over de nieuwe Donorwet2. Met het plan worden verschillende toezeggingen aan de Eerste Kamer afgedaan. In het plan kom ik ook terug op een eerdere toezegging van mijn ambtsvoorganger aan de Tweede Kamer om deze op de hoogte te stellen van de uitkomsten van een onderzoek van de websites van het Donorregister en de Nederlandse Transplantatie Stichting en de campagne website van VWS.3 Dit onderzoek heb ik als bijlage bij het plan gevoegd4.

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om, met het oog op het Algemeen Overleg van 26 september aanstaande, terug te komen op de toezegging om naar aanleiding van vragen van de Eerste Kamerleden Strik en Nooren de wet tussentijds te evalueren, zowel tijdens de voorbereiding als na de inwerkingtreding van de wet. Gedurende de implementatie zal, zoals uit het hierbij toegestuurde communicatieplan blijkt, de effectiviteit van de voorlichting over de nieuwe Wet meerdere keren gemonitord worden. Daarbij zullen uiteraard de registratiecijfers van het Donorregister betrokken worden. Het is echter onmogelijk de wet zelf te evalueren voordat deze in werking is getreden. Zoals toegezegd, ben ik voornemens om de wet na invoering te evalueren, waarbij ook gekeken zal worden naar de positie van nabestaanden en het aannemelijkheidsvereiste. Ik zal uw Kamer ruim voor de datum van inwerkingtreding informeren hoe ik deze evaluatie voor mij zie.

Tot slot kom ik terug op een toezegging, in reactie op vragen van de Eerste Kamerleden Nooren en Martens, om schriftelijk in te gaan op de vraag of reparatiewetgeving noodzakelijk is om te voorzien in een verplichte voorhangprocedure voor het voorleggen aan de Kamer van de AMvB's op grond van de artikelen 23, derde lid, en 33, tweede lid van de Wet op de orgaandonatie.

Ik kan daarop bevestigend beantwoorden. Ik heb de verplichte voorhangprocedure opgenomen in de wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van het protocol voor de dood op grond van circulaire criteria welke ik momenteel in voorbereiding heb. Ik ben voornemens dit wetsvoorstel in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden en de amvb’s in de zomer van 2019.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins