Gepubliceerd: 21 mei 2013
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33504-8.html
ID: 33504-8
Origineel: 33504-2

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 mei 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel H, wordt artikel 48 als volgt gewijzigd:

1. Het zevende lid komt te luiden:

7. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in door de Dienst Wegverkeer te bepalen gevallen met een ingeschreven en te naam gesteld motorrijtuig of aanhangwagen niet op de weg mag worden gereden.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

8. Het verbod bedoeld in het zevende lid geldt vanaf een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip.

B

In artikel I, onderdeel H, wordt aan artikel 49 een derde lid toegevoegd, luidende:

3. Onverminderd artikel 48, eerste lid, wordt de tenaamstelling geweigerd in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen.

C

In artikel I, onderdeel H, wordt aan artikel 52a een derde lid toegevoegd, luidende:

3. Uitreiking van het kentekenbewijs of een deel daarvan en verstrekking van de tenaamstellingscode vindt plaats op bij ministeriële regeling te bepalen wijze.

D

Het eerste lid van onderdeel L komt te luiden:

1. De aanhef van het eerste lid komt te luiden:

De houder van een kentekenbewijs is vanaf een bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld tijdstip op eerste vordering van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen verplicht tot overgifte van bij algemene maatregel van bestuur te bepalen delen van dat bewijs, indien naar oordeel van die personen:

E

Na onderdeel S worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:

Sa

In artikel 70m wordt «waarvoor een kentekenbewijs dient te zijn afgegeven» vervangen door: die dienen te zijn ingeschreven en tenaamgesteld.

Sb

In artikel 70n, eerste lid, wordt «waarvoor een kentekenbewijs dient te zijn afgegeven» vervangen door: dat dient te zijn ingeschreven en tenaamgesteld.

F

Onderdeel EE komt te luiden:

EE

Artikel 177 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «40, eerste lid» vervangen door: 40, eerste lid, 48, zevende lid.

b. In onderdeel b wordt «57, derde lid» vervangen door: 52c, derde lid.

2. In het tweede lid wordt «66» vervangen door: 61e, 66.

Toelichting

Onderdeel A

Bij nader inzien is het wenselijk om niet bij algemene maatregel van bestuur te bepalen in welke gevallen niet met een ingeschreven en tenaamgesteld voertuig op de weg mag worden gereden, maar dat dit door de Dienst Wegverkeer wordt bepaald. Het zevende lid is om die reden aangepast. In het achtste lid wordt bepaald dat dit verbod geldt vanaf een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip.

Onderdeel B

Abusievelijk was in het wetsvoorstel verzuimd een grondslag op te nemen voor het bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen kunnen weigeren van een tenaamstelling. Deze omissie wordt thans hersteld.

Onderdeel C

Bij nader inzien is het wenselijk om in de wet een grondslag op te nemen om bij ministeriële regeling te kunnen bepalen hoe de uitreiking van het kentekenbewijs en de verstrekking van de tenaamstellingscode zal plaatsvinden. Om die reden is een nieuw derde lid met die strekking opgenomen in artikel 52a van het wetsvoorstel.

Onderdeel D

Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal voor binnenlands gebruik nog slechts gebruik worden gemaakt van de kentekencard. Enkel voor het geval een voertuig wordt geëxporteerd dient de eigenaar van het voertuig te beschikken over een kentekenbewijs deel II, dat door de RDW voor dat doel wordt uitgereikt op het moment dat het voertuig wordt aangemeld voor export. Zolang het voertuig niet is aangemeld voor export is de kentekenhouder niet in het bezit van het deel II. Daarom kan niet verlangd worden dat wordt overgegaan tot overgifte van dit deel van het kentekenbewijs. Daarom is in de aanhef van artikel 60 thans toegevoegd dat de verplichting tot overgifte slechts geldt voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen delen van het kentekenbewijs.

Onderdeel E

In het wetsvoorstel houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen (33 424) wordt in de artikelen 70m en 70n thans nog gesproken van motorrijtuigen waarvoor een kentekenbewijs dient te zijn afgegeven. Als gevolg van de invoering van het nieuwe systeem van tenaamstelling, zoals opgenomen in het onderhavige wetsvoorstel, dienen deze artikelen redactioneel te worden aangepast. Met de in dit wetsvoorstel opgenomen wijzigingen van de artikelen 70m en 70n wordt voortaan gesproken van motorrijtuigen die dienen te zijn ingeschreven en tenaamgesteld.

Onderdeel F

Abusievelijk is verzuimd in artikel 177, eerste lid, de nieuwe verbodsbepaling die is opgenomen in artikel 48, zevende lid, van het wetsvoorstel op te nemen bij de opsomming van overtredingen. Deze omissie wordt thans hersteld. De overige bepalingen in dit onderdeel zijn onveranderd gebleven.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus