Gepubliceerd: 1 oktober 2013
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu water
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33503-9.html
ID: 33503-9
Wijzigingen: 33503-11

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER

Ontvangen 1 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I vervalt onderdeel IJ.

Toelichting

Dit amendement regelt het voortbestaan van de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW).

De CAW heeft sinds haar oprichting in 2001 diverse waardevolle adviezen uitgebracht die niet alleen voor een groot deel zijn overgenomen in wetgeving, maar zelfs hebben geleid tot de totstandkoming van nieuwe wetgeving. Haar advies «Die op water is, moet varen...» (2002) leidde immers tot de Waterwet. Van de expertise van de CAW is ook gebruik gemaakt in het kader van de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening, het kiesstelsel voor de waterschappen, de watertoets en recentelijk de toetsversie van de Omgevingswet. De Nederlandse waterstaatswetgeving mag zich bovendien in een brede en toenemende belangstelling vanuit het buitenland verheugen. Het is daarom goed dat er een gezaghebbende adviescommissie op dit terrein bestaat. Voorkomen moet worden dat zorgvuldig opgebouwde en belegde deskundigheid verloren gaat.

Geurts Dik-Faber