Kamerstuk 33453-7

Amendement van het lid Beertema over het stellen van de eis van een Nederlandse vooropleiding voor de meeneembare studiefinanciering

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creƫren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering

Gepubliceerd: 16 januari 2013
Indiener(s): Harm Beertema
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33453-7.html
ID: 33453-7

10,0 %
90,0 %

PvdD

PVV

50PLUS

VVD

CDA

GL

D66

SP

PvdA

SGP

CU


Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA

Ontvangen 16 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt na «vast te stellen» ingevoegd:, alsmede om aan ontvangst van deze vorm van studiefinanciering de voorwaarde te verbinden dat de ontvanger ervan een Nederlandse vooropleiding heeft afgerond.

II

In artikel I wordt de aanhef vervangen door:

De Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2.13a, eerste lid, wordt onder vervanging van «, en» aan het einde van onderdeel a door een puntkomma en van de punt aan het einde van onderdeel b door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. die in het bezit is van een diploma of bewijs als bedoeld in artikel 8.2.1, eerste lid, onder a, b, c of d, tweede lid, of derde lid, onder a, b, c of d van de WEB of de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.

B

Artikel 2.14 wordt als volgt gewijzigd:

III

Artikel I, onderdeel B (nieuw), onderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

ab. Aan het einde van onderdeel b vervalt: en.

2. Na onderdeel b wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. Onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel c door «,en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. met goed gevolg een afsluitend examen als bedoeld in artikel 7.10a van de WHW heeft afgelegd, of in het bezit is van een diploma als bedoeld in artikel 7.24, eerste of tweede lid, van de WHW.

Toelichting

Met dit amendement wordt aan het verstrekken van zogenaamde meeneembare studiefinanciering de eis gesteld dat de ontvanger daarvan een Nederlandse vooropleiding heeft afgerond.

Beertema