Gepubliceerd: 11 februari 2013
Indiener(s): Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-6.html
ID: 33436-6
Origineel: 33436-2

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 februari 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift en de considerans wordt «woningen» vervangen door: gebouwen en woningen.

B

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt «vierde tot en met dertiende lid tot het vijfde tot en met veertiende lid» vervangen door: vierde tot en met achtste lid tot het vijfde tot en met negende lid, en van het tiende tot en met dertiende lid tot het elfde tot en met veertiende lid.

2. In onderdeel 3 komt de laatste volzin van het vijfde lid (nieuw) te luiden:

Indien sprake is van een aanvraag van een vergunning voor hetzelfde gebouw of dezelfde woning wordt die vergunning slechts verleend indien dat gebouw of die woning door de eigenaar zonder toepassing van deze wet is bewoond of is verhuurd voor de duur van ten minste vijf jaren onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop die vergunning wordt verleend.

3. Onderdeel 5 komt te luiden:

5. Het negende lid (nieuw) wordt vervangen door twee leden, luidende:

9. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid en van de beschikking op verzoek om verlenging als bedoeld in het zesde lid.

10. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid die van rechtswege is verleend, vervalt van rechtswege twee jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van de beschikking tot verlening van de vergunning, indien de duur waarvoor de beschikking is aangevraagd meer dan twee jaren bedraagt dan wel in de aanvraag de duur waarvoor de verlening wordt aangevraagd niet is aangegeven.

4. Onderdeel 8 komt te luiden:

8. Het dertiende lid (nieuw) komt te luiden:

13. Elk beding dat strijdig is met dit artikel, is nietig.

5. Toegevoegd wordt een onderdeel, luidende:

9. Het veertiende lid (nieuw) vervalt.

C

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

In artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt in de zinsnede met betrekking tot de Leegstandwet:

a. in onderdeel b «vijfde lid» vervangen door «zesde lid» en

b. in onderdeel c «negende lid, eerste volzin» vervangen door: tiende lid, eerste volzin, en elfde lid, eerste volzin.

Toelichting

Onderdeel A

De voorgestelde wijziging in het opschrift en de considerans is redactioneel van aard.

Onderdeel B, onderdeel 2

Om misverstanden ten aanzien van de herhaalde verhuur op grond van de Leegstandwet bij de uitvoering te voorkomen is de wettekst op dit punt nader gepreciseerd. Tussen twee periodes van tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet dient een periode van ten minste vijf jaar te liggen waarin hetzelfde gebouw of dezelfde woning door de eigenaar gebruikt is voor reguliere verhuur dan wel als eigen woonruimte.

Onderdelen B, onderdelen 1, 3, 4 en 5, en C

In deze onderdelen worden een aantal onjuiste wijzigingen die in de Leegstandwet zijn aangebracht door de Wet aanpassing bestuursprocesrecht hersteld.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok