Kamerstuk 33436-17

Amendement van het lid Voortman over het opnemen van een horizonbepaling in het wetsvoorstel

Dossier: Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-17.html
ID: 33436-17

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 14 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onze Minister bevordert dat uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet een voorstel van wet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend, waarbij de wijzigingen die door deze wet zijn aangebracht, ongedaan worden gemaakt.

Toelichting

De in dit amendement opgenomen horizonbepaling sluit aan bij het karakter van de wet. Het doel van de wet is om de leegstand als gevolg van de stagnerende woningmarkt te bestrijden. Zolang sprake is van stagnatie kan tijdelijke verhuur daartoe een middel zijn. In normale economische omstandigheden en een – daarmee samenhangende – beter functionerende woningmarkt, is het zaak dat huiseigenaren/verhuurders hun leegstaande pand verkopen of verhuren in het reguliere huurcircuit. Met dit amendement vervalt de voorgestelde wetswijziging vijf jaar na inwerkingtreding van de wet. De voorgestelde wetswijziging krijgt daarmee het karakter van een tijdelijke crisismaatregel.

Voortman