Kamerstuk 33436-16

Amendement van het lid Voortman over evaluatie van het wetsvoorstel

Dossier: Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Gepubliceerd: 14 maart 2013
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33436-16.html
ID: 33436-16
Wijzigingen: 33436-32

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 14 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel IIa wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIb

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met dit amendement wordt de voorgestelde wetswijziging binnen vier jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. De evaluatie levert inzicht op over de doeltreffendheid en effecten van de wet. Indien blijkt dat de beoogde doelstellingen in de praktijk niet of onvoldoende worden verwezenlijkt, kan worden besloten de wet aan te passen of in te trekken.

Voortman