Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te wijzigen ten einde de langstudeerdersmaatregel niet uit te voeren in het studiejaar 2012–2013;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 18.78 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onder b, wordt «4 735» vervangen door: 1 735.

2. In het vierde lid komt de tweede volzin te luiden: De ministeriële regeling wordt zo spoedig mogelijk vastgesteld en werkt terug tot en met 1 september 2012.

B

Artikel 18.79 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, onder b, wordt «3 983» vervangen door: 983.

2. In het vijfde lid, onder b, wordt «4 735» vervangen door: 1 735.

3. In het zesde lid komt de tweede volzin te luiden: De ministeriële regeling wordt zo spoedig mogelijk vastgesteld en werkt terug tot en met 1 september 2012.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2012.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,