Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 24 augustus 2012

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ten einde de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012–2013 niet uit te voeren.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Jadnanansing

Van Dijk