Kamerstuk 33348-93

Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden in overeenstemming gebeurt met provincies

Dossier: Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Gepubliceerd: 22 juni 2015
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33348-93.html
ID: 33348-93

98,0 %
2,0 %

PVV

50PLUS

CU

D66

CDA

Klein

SP

Houwers

VVD

SGP

PvdA

GrKÖ

GrBvK

Van Vliet

PvdD

GL


Nr. 93 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 22 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.11 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het derde lid wordt niet gedaan dan nadat over de daarin te regelen overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden overeenstemming is bereikt met gedeputeerde staten van de betrokken provincie.

Toelichting

Het derde lid van artikel 2.11 geeft de regering de mogelijkheid om bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden neer te leggen bij provincies, inclusief de financiële implicaties daarvan. Bestuurlijke afspraken richtten zich tot dusver op het Natuurnetwerk Nederland en de Natura 2000 gebieden, en niet op eventuele aanwijzing en bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden. De indiener is van mening dat overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden, inclusief de financiële implicaties daarvan, niet eenzijdig mag plaatsvinden. Hij stelt daarom voor een bepaling op te nemen die ervoor zorgt dat deze overdracht alleen in overeenstemming met de betreffende provincies kan plaatsvinden.

Dijkgraaf