Kamerstuk 33348-130

Motie van de leden Grashoff en Leenders over instandhouding en herstel van de weidevogelpopulaties

Dossier: Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)


54,0 %
46,0 %

Klein

GL

SP

CU

D66

VVD

PvdD

PVV

SGP

GrKÖ

GrBvK

CDA

PvdA

50PLUS

Van Vliet

Houwers


Nr. 130 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS

Voorgesteld 25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat landelijke en internationale onderzoeken, zoals het recente rapport «State of Nature», aantonen dat het aantal weidevogels in Nederland schrikbarend afneemt;

van mening dat Nederland een unieke positie heeft in het beschermen van weidevogels;

constaterende dat provincies primair verantwoordelijk zijn voor het soortenbeleid, ook de weidevogels;

constaterende dat de voorliggende natuurbeschermingswet ingevolge artikel 1.11 de mogelijkheid heeft om via algemene maatregel van bestuur een programma in te stellen om de instandhouding van soorten te verbeteren;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies met als doel voor de begrotingsbehandeling van 2016 met landsdekkende voorstellen te komen die gericht zijn op instandhouding en herstel van de weidevogelpopulaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Leenders