Gepubliceerd: 13 december 2012
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33336-9.html
ID: 33336-9
Origineel: 33336-2

Nr. 9 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 december 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel C wordt «dat niet door het bevoegd gezag is vastgesteld,» vervangen door: dat door het bevoegd gezag is vastgesteld,.

2. Onderdeel D komt te luiden:

D

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Voor zover betrokkene de werkzaamheden ten aanzien waarvan hem een geschiktheidsverklaring is verstrekt, verricht bij twee of meer bevoegde gezagsorganen, dragen deze bevoegde gezagsorganen er zorg voor dat de overeenkomsten, bedoeld in het eerste lid, waarbij zij ten aanzien van betrokkene partij zijn, op elkaar worden afgestemd. Zonodig wordt een al gesloten overeenkomst daartoe gewijzigd.

2. In het vierde lid wordt «bedoeld in het tweede en derde lid» vervangen door: bedoeld in het tweede lid.

B

Artikel 2.7, onderdeel C, wordt «dat niet door het bevoegd gezag is vastgesteld,» vervangen door: dat door het bevoegd gezag is vastgesteld,.

C

Artikel 3.31 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel B wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «van artikel 189 tot artikel 194» vervangen door: van artikel 189 tot artikel 195.

b. Onder vernummering van artikel 191 tot en met 193 tot artikel 192 tot en met 194, wordt na artikel 190 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 191. Bekostiging samenwerkingsschool in Earnewâld ingevolge artikel V van de wet van 15 december 1993, Stb. 716

De school voor openbaar en protestants-christelijk onderwijs in Earnewâld wordt niet voor een bij koninklijk besluit te bepalen datum opgeheven, tenzij deze school indien zij als nevenvestiging onderdeel zou vormen van een andere school wegens het niet voldoen aan een van de normen voor bekostiging van een nevenvestiging, genoemd in artikel artikel 158, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs zou moeten worden opgeheven. Indien deze school op een bij koninklijk besluit te bepalen datum voldoet aan de criteria voor het voortbestaan als zelfstandige school, kan de bekostiging van deze school met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen datum worden voortgezet zolang na laatstgenoemde datum geen opheffing op grond van de artikelen 153 tot en met 160 van de Wet op het primair onderwijs behoeft plaats te vinden.

2. In onderdeel C wordt «artikel 193 (nieuw)» vervangen door: artikel 194 (nieuw).

D

In artikel 4.1 wordt «Economische Zaken, Landbouw en Innovatie» vervangen door: Economische Zaken.

Toelichting

Onderdelen A en B

Het betreft hier een aantal technische reparaties van het wetsvoorstel, zonder enig inhoudelijk gevolg.

Onderdeel C

Het ingevoegde artikel 191 (nieuw) betreft een speciale wettelijke voorziening voor de school voor openbaar en protestants-christelijk onderwijs in Earnewâld, die voorheen was opgenomen in artikel V van Stb. 1993, 716. Aanvankelijk zou dit artikel worden geschrapt, maar aanleiding van een vraag van de VVD (Kamerstukken II 2012/13, 33 336, nr. 7) is besloten dit overgangsartikel te behouden. In het oorspronkelijke artikel V van Stb. 1993, 716 werd bepaald dat deze school niet voor 1 augustus 1999 wordt opgeheven, tenzij deze school indien zij als nevenvestiging onderdeel zou vormen van een andere school wegens het niet voldoen aan een van de normen voor bekostiging van een nevenvestiging, genoemd in artikel 107e, eerste lid, van de WBO zou moeten worden opgeheven. Tevens werd in dat artikel bepaald dat de bekostiging van deze school ook na 1 augustus 1999 kan worden voortgezet zolang na die datum geen opheffing van de school behoeft plaats te vinden op basis van de artikelen 107 tot en met 108 van de WBO.

Bij artikel XIX van de wet van 2 april 1998, 228 is artikel V van Stb. 1993, 716 gewijzigd: de aanduidingen «artikel 107e, eerste lid van de Wet op het basisonderwijs» en «de artikelen 107 tot en met 108 van de Wet op het basisonderwijs» worden vervangen door respectievelijk «artikel 158, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs» en «de artikelen 153 tot en met 160 van de Wet op het primair onderwijs».

Bij artikel IV van de wet van 23 april 1998, Stb. 294, is artikel V van Stb. 1993, 716 wederom gewijzigd: de daarin genoemde data «1 augustus 1999 en 1 oktober 1999» zijn toen vervangen door «bij KB te bepalen datum». Dit KB is sindsdien niet geslagen. De betreffende wettelijke regeling dient derhalve te worden gehandhaafd en wordt hierbij overgeheveld naar de WPO.

Onderdeel D

Bij besluit van 5 november 2012 (Stcr. 2012, 23040) is de naam van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gewijzigd in: Ministerie van Economische Zaken. Naar aanleiding van deze aanpassing wordt het wetsvoorstel aangepast.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker