Gepubliceerd: 15 augustus 2012
Indiener(s): Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33244-7.html
ID: 33244-7
Origineel: 33244-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 augustus 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Ia

Indien het bij Koninklijke boodschap van 20 maart 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (Kamerstukken 33 207) tot wet is of wordt verheven en artikel XVI, onderdeel G, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet wordt in artikel I, onderdeel B, «10:7, derde lid» vervangen door: artikel 10:7, zesde lid.

Toelichting

Deze nota van wijziging zorgt ervoor dat, als de in de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving opgenomen wijziging van de Arbeidstijdenwet eerder in werking treedt dan deze wet, de wijziging van de naamsaanduiding van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu in het dan vernummerde artikel 10:7, zesde lid, wordt aangebracht in plaats van artikel 10:7, derde lid.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp