Gepubliceerd: 16 januari 2013
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-9.html
ID: 33243-9
Origineel: 33243-2

Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 januari 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel II komt onderdeel Q te luiden:

Q

Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid alsmede in het vierde tot en met zesde lid, zevende lid, onder a en b, negende en tiende lid wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het vijfde lid wordt «college» vervangen door: instituut.

B

In artikel VII komt onderdeel R te luiden:

R

Artikel 69 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid alsmede in het vierde tot en met zesde lid, zevende lid, onder a en b, negende en tiende lid wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

2. In het vijfde lid wordt «college» vervangen door: instituut.

C

Onder vernummering van de artikelen XVI tot en met XXXXIX tot XVII tot XXXX wordt een artikel XVI ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVI

De Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. Zorginstituut: het Nederlands Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;.

B

In de artikelen 2.1.9, 2.1.12, 2.2.2, 2.2.5, 2.5.1a, 3.1.4 en 3.1.7 wordt «College zorgverzekeringen» telkenmale vervangen door: Zorginstituut.

C

In artikel 2.2.5, tweede lid, en 3.1.4, eerste lid, wordt «Dat College» telkenmale vervangen door: Dat instituut.

Toelichting

Het betreft hier technische aanpassingen in verband met de nieuwe naam van het College voor zorgverzekeringen.

Onderdelen A en B

In de artikelen II en VII wordt de naam van het College voor zorgverzekeringen in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet aangepast. Ten einde rekening te houden met de wijzigingen van dit voorschrift de Fiscale verzamelwet 2012 en de Wet aanpassing bestuursprocesrecht zijn de onderdelen Q van artikel II en R van artikel VII aangepast.

Onderdeel C

Voorts gaat het om een aanpassing van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet aan de nieuwe naam van het instituut. Daartoe wordt een nieuw artikel XVI ingevoegd.

Overigens wordt hier ter verduidelijking erop gewezen dat de rechtspersoon Zorginstituut Nederland geldt als dezelfde rechtspersoon als het CVZ. Dit impliceert dat alle besluiten en daden van het oude CVZ na inwerkingtreding van het wetsvoorstel moeten worden toegerekend aan het Zorginstituut en dus de rechten en verplichtingen die op het CVZ rusten op dat moment op het Zorginstituut Nederland overgaan. Voor zover het niet gaat om de organisaties die zullen opgaan in het nieuwe instituut behoeft dit niet expliciet geregeld te worden. Met de naamswijziging wordt immers geen andere rechtspersoon opgericht en er is dus ook geen sprake van overgang van rechten of plichten. De rechtspersoon CVZ blijft – onder een andere naam – bestaan en dat met het Zorginstituut Nederland de rechtspersoon CVZ wordt bedoeld is expliciet in de diverse wetten geregeld.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers