Gepubliceerd: 9 oktober 2012
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-7.html
ID: 33243-7
Origineel: 33243-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 oktober 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A komen de onderdelen m, n en o te luiden:

m. professionele standaard: richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen;

n. meetinstrument: een middel waarmee een indicatie kan worden verkregen van de kwaliteit van de geleverde zorg:

o. Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

2. Onderdeel E wordt als volgt gewijzigd:

a. Artikel 47a wordt als volgt gewijzigd:

1°. In het eerste lid wordt «een professionele standaard» vervangen door: een professionele standaard of een meetinstrument.

2°. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het Zorginstituut stelt een beleidsregel vast op basis waarvan kan worden beoordeeld of een professionele standaard kan worden aangemerkt als een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een specifiek zorgproces en een meetinstrument kan worden aangemerkt als een verantwoord middel om te meten of goede zorg is geleverd, en kunnen worden opgenomen in het register, bedoeld in het eerste lid.

b. Artikel 47b wordt als volgt gewijzigd:

1°. Het eerste lid komt te luiden:

1. Het Zorginstituut stelt vast voor welke vormen van zorg een professionele standaard of een meetinstrument nodig is dan wel een overeenkomstig artikel 47a in het openbaar register opgenomen professionele standaard of meetinstrument wijziging behoeft.

2°. In het tweede lid wordt «de professionele standaard» vervangen door: de professionele standaard of het meetinstrument.

3°. In het derde lid wordt «professionele standaard» vervangen door: professionele standaard of meetinstrument.

c. In artikel 47c, tweede lid, wordt «kwaliteitsindicatoren» vervangen door: meetinstrumenten.

d. In artikel 47e, eerste lid, wordt «een professionele standaard» vervangen door: een professionele standaard of een meetinstrument.

B

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt « Nederlands Zorginstituut» gewijzigd in: Zorginstituut Nederland.

2. In onderdeel L komt het eerste lid te luiden:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Er is een Zorginstituut Nederland, dat rechtspersoonlijkheid bezit.

C

In onderdeel A van artikel IV wordt «Nederlands Zorginstituut» gewijzigd in: Zorginstituut Nederland.

D

Artikel VII wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel A wordt gewijzigd als volgt:

a. In het eerste lid wordt «Nederlands Zorginstituut» gewijzigd in: Zorginstituut Nederland.

b. In het tweede lid komen de onderdelen z en aa te luiden:

z. professionele standaard: richtlijnen, modules, normen, zorgstandaarden dan wel organisatiebeschrijvingen die betrekking hebben op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en die vastleggen wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen;

aa. meetinstrument: een middel waarmee een indicatie kan worden verkregen van de kwaliteit van de geleverde zorg;

2. In onderdeel L komt het eerste lid te luiden:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Er is een Zorginstituut Nederland, dat rechtspersoonlijkheid bezit.

3. Onderdeel P wordt als volgt gewijzigd:

a. Artikel 66b als volgt gewijzigd:

1°. In het eerste lid wordt «een professionele standaard» vervangen door: een professionele standaard of een meetinstrument.

2°. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het Zorginstituut stelt een beleidsregel vast op basis waarvan kan worden beoordeeld of een professionele standaard kan worden aangemerkt als een verantwoorde beschrijving van de kwaliteit van een specifiek zorgproces en een meetinstrument kan worden aangemerkt als een verantwoord middel om te meten of goede zorg is geleverd, en kunnen worden opgenomen in het register, bedoeld in het eerste lid.

b. Artikel 66c wordt als volgt gewijzigd:

1°. Het eerste lid komt te luiden:

1. Het Zorginstituut stelt vast voor welke vormen van zorg een professionele standaard of een meetinstrument nodig is dan wel een overeenkomstig artikel 47a in het openbaar register opgenomen professionele standaard of meetinstrument wijziging behoeft.

2°. In het tweede lid wordt «de professionele standaard» vervangen door: de professionele standaard of het meetinstrument.

3°. In het derde lid wordt «professionele standaard» vervangen door: professionele standaard of meetinstrument.

c. In artikel 66d, tweede lid, wordt «kwaliteitsindicatoren» vervangen door: meetinstrumenten.

d. In artikel 66e, eerste lid, wordt «een professionele standaard» vervangen door: een professionele standaard of een meetinstrument.

E

In de artikelen X, onderdeel A, XIII, onderdeel a, XIV, XV, onderdeel A, XVI, onderdeel A, XVII tot en met XXV, XXVI, eerste lid, XXVII tot en met XXXI, XXXII, eerste lid, XXXIII, XXXIV, eerste lid, XXXV tot en met XXXVII, XXXXV, eerste en tweede lid, XXXXVI, eerste en tweede lid, XXXXVII en XXXXVIII wordt «Nederlands Zorginstituut» telkenmale vervangen door: Zorginstituut Nederland.

Toelichting

Algemeen

Met deze nota van wijziging wordt het wetsvoorstel op een aantal onderdelen aangepast.

In de eerste plaats worden kwaliteitsindicatoren niet langer gedefinieerd als onderdeel van een professionele standaard en is de term kwaliteitsindicator vervangen door meetinstrument.

Een professionele standaard beschrijft wat goede zorg is vanuit het perspectief van de zorgvrager. Meetinstrumenten zoals kwaliteitsindicatoren beschrijven niet wat goede zorg is, maar beschrijven hoe een indicatie kan worden verkregen of goede zorg is verleend. Het is daarom beter om meetinstrumenten naast professionele standaarden te definiëren en niet als onderdeel ervan. Het Zorginstituut Nederland zal stimuleren dat bij de professionele standaarden zoveel als mogelijk ook meetinstrumenten worden ontwikkeld.

«Meetinstrument» is de verzamelnaam voor landelijk opgestelde kwaliteitsindicatoren en gevalideerde vragenlijsten. Indicatoren zijn een vorm van een meetinstrument, maar in verschillende sectoren worden ook andere – soms vervangende, soms aanvullende – middelen gebruikt om kwaliteit te meten. Ook het gestructureerd bevragen van de zorgvrager valt onder de term meetinstrument.

Evenals professionele standaarden moeten meetinstrumenten zelf van goede kwaliteit zijn. Zij moeten dus net zoals professionele standaarden aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden opgenomen in de beleidsregel die het Zorginstituut Nederland vast stelt op basis van voorgesteld art 47a, tweedelid van de Wcz, dan wel artikel 66b, tweede lid van de Zvw. De meetinstrumenten die aan die voorwaarden voldoen worden opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland. Zorgaanbieders hebben een wettelijke verplichting om informatie te leveren op basis van de in het register opgenomen meetinstrumenten.

Daarnaast is de nieuwe naam van het College voor zorgverzekeringen gewijzigd in Zorginstituut Nederland in plaats van Nederlands Zorginstituut. Dit betreft een technische wijziging in verband met het feit dat de eerder gekozen naam reeds door een private organisatie gebruikt wordt.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers