Kamerstuk 33240-XIII-9

Motie van het lid Jacobi over het informeren van de Kamer over de realisaties ehs en ILG

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Gepubliceerd: 7 juni 2012
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-XIII-9.html
ID: 33240-XIII-9

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het jaarverslag 2011 van het ministerie van EL&I de informatie over de ehs en het ILG beperkt is en hierbij wordt verwezen naar de jaarlijks in oktober te verschijnen voortgangsrapportages;

overwegende dat het parlement nu reeds wordt gevraagd, decharge te verlenen over de verantwoordingsstukken 2011, maar pas in oktober 2012 wordt geïnformeerd over de realisaties van de ehs en het ILG over 2011;

overwegende dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport bij het jaarverslag 2011 van het ministerie van EL&I kritisch is over de informatievoorziening over het natuurbeleid;

constaterende dat dechargeverlening niet kan plaatsvinden alvorens de Kamer over alle relevante informatie beschikt;

verzoekt de regering, alsnog de Kamer zo spoedig mogelijk uitgebreide informatie over de realisaties ehs en ILG 2011 te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi