Kamerstuk 33240-V-3

Voorstel van wet

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011

Gepubliceerd: 16 mei 2012
Indiener(s): Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-V-3.html
ID: 33240-V-3

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

16 mei 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie, alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 7 april 2011, Stb 208, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 februari 2012, Stb 121;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Departementale suppletoire begrotingsstaat slotwet behorende bij de Wet van ............, Stb. ....

Begroting 2011

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

bedragen x EUR 1 000

   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting incl. ISB

Mutaties (+ of –) 1ste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

11 442 314

727 867

 

– 122 749

9 365

 

– 332 557

93 600

                     
 

Beleidsartikelen

                 
                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

95 996

118 269

 

– 3 208

6 493

 

18 086

6 028

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

662 025

764 166

1 149

7 034

3 782

14

64 357

55 892

86

3

Versterkte Europese samenwerking

6 852 756

7 041 889

609 669

– 6 500

– 972

51

– 307 801

– 334 664

28 908

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

636 054

834 612

20 483

914 505

– 139 640

 

– 152 184

17 585

14 606

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

670 816

1 278 642

 

– 98 566

65 634

 

445 178

13 700

 

6

Beter beschermd en verbeterd milieu

115 465

471 742

 

98 001

– 30 352

 

96 547

– 20 081

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

26 939

26 939

38 450

714

352

1 000

– 2 810

– 2 810

 

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

28 622

63 367

790

4 523

4 185

 

22 728

– 109

 
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 
                     

9

Geheim

pm

pm

 

pm

123

       

10

Nominaal en onvoorzien

54 261

62 261

 

– 12 812

– 20 812

 

– 41 419

– 41 419

 

11

Algemeen

775 626

780 427

57 326

– 28 734

– 11 542

8 300

– 39 930

– 26 679

50 000

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

10 987 008

830 832

 

11 014 566

887 558

 

27 558

56 726

                     
 

Beleidsartikelen

                 
                     

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

110 874

130 790

 

98 831

122 544

 

– 12 043

– 8 246

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

733 416

823 840

1 249

594 705

784 273

1 347

– 138 711

– 39 567

98

3

Versterkte Europese samenwerking

6 538 455

6 706 253

638 628

6 581 962

6 749 305

656 972

43 507

43 052

18 344

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

1 398 375

712 557

35 089

747 521

783 047

34 523

– 650 854

70 490

– 566

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

1 017 428

1 357 976

 

498 363

1 361 158

 

– 519 065

3 182

 

6

Beter beschermd en verbeterd milieu

310 013

421 309

 

170 255

426 531

 

– 139 758

5 222

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

24 843

24 481

39 450

19 673

23 856

41 003

– 5 170

– 625

1 553

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

55 873

67 443

790

54 981

68 129

774

– 892

686

– 16

                     
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 
                     

9

Geheim

0

123

 

0

10

 

0

– 113

 

10

Nominaal en onvoorzien

30

30

 

96

96

 

66

66

 

11

Algemeen

706 962

742 206

115 626

695 730

695 617

152 939

– 11 232

– 46 589

37 313

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) slotwet behorende bij de Wet van ..........................., Stb. ...

Begroting 2011 Baten-lastendienst Centrum voor Bevordering Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

Bedragen x EUR 1 000

 

(1)

(2)

(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

 

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

totaal baten

totaal lasten

saldo baten en lasten

Agentschap CBI

22 712

22 396

316

   

0

0

0

0

Totaal

22 712

22 396

316

0

0

0

0

0

0

 

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

 

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Agentschap CBI

22 712

22 396

316

18 289

18 157

132

– 4 423

– 4 239

– 184

Totaal

22 712

22 396

316

18 289

18 157

132

– 4 423

– 4 239

– 184

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

 

Agentschap CBI

300

350

 

0

0

 

0

0

 

Totaal

300

350

 

0

0

 

0

0

 
 

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

 

Kapitaaluitgaven

Kapitaalontvangsten

 

Kapitaaluitgaven

Kapitaalontvangsten

 

Kapitaaluitgaven

Kapitaalontvangsten

 

Agentschap CBI

300

350

 

536

0

 

236

– 350

 

Totaal

300

350

 

536

0

 

236

– 350