Kamerstuk 33240-IXB-5

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de slotwet Ministerie van Financiën 2011

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011

Gepubliceerd: 8 juni 2012
Indiener(s): Charlie Aptroot (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-IXB-5.html
ID: 33240-IXB-5

Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 13 juni 2012

De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet heeft de eer als volgt verslag uit te brengen.

Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet genoegzaam voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Aptroot

De griffier van de commissie, Berck

1

De apparaatsuitgaven zijn in 2011 € 13,4 mln. hoger dan begroot als gevolg van extra personele uitgaven. Kan deze mutatie nader worden toegelicht?

De apparaatsuitgaven van de Belastingdienst bestaan voor 4/5 deel uit personele en daaraan gerelateerde uitgaven. De taakstellingen vanuit het regeerakkoord Rutte in combinatie met eerdere taakstellingen, maakt reductie van het personeelsbestand noodzakelijk. De extra apparaatsuitgaven in 2011 zijn – naast een aantal technische mutaties en overboekingen – vooral het gevolg van een gemiddeld hogere overbezetting in 2011; het grootste deel van de personeelsreductie is in de 2de helft van 2011 gerealiseerd.

2

De uitvoeringskosten van staatsdeelnemingen zijn in 2011 € 12,7 mln. lager dan geraamd. In hoeverre zijn de ramingen voor komende jaren bijgesteld? Indien de ramingen niet zijn bijgesteld, waarom niet?

De meerjarenraming is niet bijgesteld middels de slotwet, omdat de slotwet niet het geëigende moment is om de meerjarenraming bij te stellen. Het eerstvolgende budgettaire moment om de meerjarenraming aan te passen is de 1ste suppletoire begroting. Uit de naar uw Kamer gestuurde 1ste suppletoire begroting blijkt dat de raming van de uitvoeringskosten voor 2012 met afgerond € 6,8 miljoen naar boven is bijgesteld.

3

De slotwetmutaties laten een totaal uitgavenniveau zien dat € 39 083 000 hoger is dan geraamd. In hoeverre was deze overschrijding voorzien bij de tweede suppletoire begroting 2011? Kan u een overzicht geven van de beleidsmatige mutaties die na de tweede suppletoire begroting zijn gedaan? Zijn deze mutaties met de Tweede Kamer gedeeld? Zo nee, waarom niet?

Per saldo bedragen de uitgaven op totaalniveau € 39 083 000 hoger dan geraamd bij de 2de suppletoire begroting. Dit bedrag is het saldo van verschillende mee- en tegenvallers bij de uitgaven. De voornaamste tegenvallers die tot dit saldo hebben geleid zijn: i) uitgaven heffings- en invorderingsrente (technische mutatie); ii) afname munten in circulatie (realisatie) en iii) de uitgaven voor de Illiquid Back-up Facility (realisatie a.g.v. wisselkoersen). Een uitgebreidere toelichting op deze mutaties zijn terug te vinden in de Slotwet IXB 2011. Na de 2de suppletoire begroting zijn er geen uitgaven meer geweest die beleidsmatig van aard zijn.