Kamerstuk 33219-8

Tweede nota van wijziging en advies van de Raad van State en nader rapport op de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel

Dossier: Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33219-8.html
ID: 33219-8
Origineel: 33219-2

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2013

Hierbij bied ik u inzake bovenvermeld voorstel aan:

  • een tweede nota van wijziging, die tot gevolg heeft dat onder het wetsvoorstel basisregistratie personen, anders dan onder de huidige Wet GBA, de vreemde nationaliteit niet meer wordt geregistreerd naast de Nederlandse nationaliteit (Kamerstuk 33 219, nr. 9);

  • het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de nota van wijziging, de oorspronkelijke nota van wijziging zoals voorgelegd aan de Afdeling en het nader rapport (Kamerstuk 33 219, nr. 10).

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een derde nota van wijziging, die een technische inhoud heeft (onder andere enkele actualiseringen als gevolg van gewijzigde wetgeving en overgangsrecht). Deze nota van wijziging zal u voor het einde van het voorjaarsreces bereiken.

Gaarne wil ik u verzoeken het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te agenderen voor plenaire behandeling. Een voortvarende voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel is niet alleen wenselijk vanwege de invoering van de gemoderniseerde GBA, maar in het bijzonder om nog in de loop van dit jaar de Registratie Niet Ingezeten (RNI) van start te kunnen laten gaan. De benodigde technische voorzieningen en organisatorische maatregelen (waaronder ook personeel en budgettair) zijn getroffen en leiden ertoe dat alles voor de zomer gereed staat. Uw Kamer, maar ook de gemeenten en de uitvoeringsorganisaties (waaronder de Belastingdienst) hebben meermaals op de invoering van de RNI aangedrongen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk