Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2012

Bij Koninklijke boodschap van 16 maart 2012 is bovenvermeld wetsvoorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend (Kamerstuk 33 204, nrs. 1–2). Het voorstel van wet strekt er toe een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdrage op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning mogelijk te maken.

De bij het Begrotingsakkoord 2013 (Kamerstuk 33 280, nr. 1) betrokken partijen hebben afgesproken uit te gaan van een extra bijtelling van 8%. Daarvoor is in 2013 een opbrengst van € 200 miljoen ingeboekt. Gezien deze reeds ingeboekte opbrengst is het van belang dat de maatregel daadwerkelijk per 1 januari 2013 kan worden ingevoerd.

Gelet op de voor de uitvoering van deze wet benodigde voorbereidingstijd is het noodzakelijk dat de Belastingsdienst en het CAK tijdig vernemen of de maatregel per 1 januari 2013 moet worden uitgevoerd. Ik moge uw Kamer daarom dringend verzoeken het wetsvoorstel nog voor 1 oktober 2012 af te handelen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner