Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de hoogte van eigen bijdragen als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning mede afhankelijk te kunnen maken van het vermogen van de verzekerde en diens echtgenoot;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, vierde lid, wordt na «inkomen» ingevoegd: en vermogen.

B

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «door de zorgverzekeraars» ingevoegd: , door het CAK.

2. In het tweede lid wordt «voor de zorgverzekeraars en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 40» vervangen door: voor de zorgverzekeraars, voor het CAK en voor de rechtspersonen, bedoeld in artikel 40.

ARTIKEL II

In artikel 15, tweede lid, en artikel 19, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt na «inkomen» telkens ingevoegd: en vermogen.

ARTIKEL III

Deze wet treedt inwerking met ingang van 1 januari 2013.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,