Gepubliceerd: 14 oktober 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-56.html
ID: 33182-56

Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2014

Met mijn brief van 17 januari 2014 (Kamerstuk 33 182, nr. 54) heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn voornemen het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling te vereenvoudigen en te verduidelijken en een resterende lacune bij het instemmingsrecht te dichten. In deze brief heb ik tevens aangekondigd de sociaaleconomische Raad (SER) om advies te vragen over de daartoe noodzakelijke aanpassing van de medezeggenschap inzake pensioenen.

Hierbij bied ik uw Kamer het advies Instemmingsrecht OR inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen van de SER aan1. Op basis van dit advies zal de Wet op de ondernemingsraden worden aangepast. Verduidelijkt zal worden dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft over ieder voorgenomen besluit van de ondernemer tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder. Een wetsvoorstel waarin deze aanpassing is opgenomen, zal naar verwachting begin 2015 bij uw Kamer worden ingediend.

Dit wetsvoorstel zal tevens een uitbreiding bevatten van de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma