Gepubliceerd: 11 oktober 2013
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-53.html
ID: 33182-53

Nr. 53 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 oktober 2013

Hierbij treft u het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en enige andere wijzigingen aan. Tijdens de behandeling van dat wetsvoorstel heb ik toegezegd om Uw Kamer het ontwerpbesluit behorend bij dit wetsvoorstel te doen toekomen (Kamerstuk 33 182, nr. 14)1. Ik ben voornemens om dit ontwerpbesluit na afloop van een periode van vier weken voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Van de gelegenheid maak ik gebruik om u te informeren over de uitvoering van de motie van het Lid Van Weyenberg over toetsing van vergroting van kennis van bestuurders met voorschriften door De Nederlandsche Bank (DNB) (Kamerstuk 33 182, nr. 40). In deze motie wordt de regering verzocht om DNB altijd te laten toetsen of de bestuursleden met voorschrift hun kennis en competenties ook daadwerkelijk voldoende hebben vergroot. Over de uitvoering van deze motie is contact opgenomen met DNB. DNB heeft daarop aangegeven in alle gevallen actief na te gaan of aan de voorschriften is voldaan.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma