Kamerstuk 33182-39

Motie van het lid Ulenbelt over een evenredige samenstelling van besturen van pensioenfondsen

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 22 mei 2013
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-39.html
ID: 33182-39

22,7 %
77,3 %

PVV

GL

SGP

PvdD

CU

D66

CDA

50PLUS

PvdA

VVD

SP


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 22 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat werkgevers, werknemers en gepensioneerden in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid dragen voor goed bestuur van pensioenfondsen;

van mening dat om tot een evenwichtige belangenafweging te kunnen komen, een gelijke vertegenwoordiging van de drie groepen in het bestuur de voorkeur verdient;

constaterende dat het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen niet voorziet in een evenredige vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en gepensioneerden;

verzoekt de regering, bij nota van wijziging het voorliggende wetsvoorstel zodanig aan te passen dat wordt bewerkstelligd dat besturen van pensioenfondsen worden samengesteld uit 1/3 werknemers, 1/3 werkgevers en 1/3 gepensioneerden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt