Kamerstuk 33182-19

Toelichting bij de vierde nota van wijziging inzake wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Gepubliceerd: 14 mei 2013
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33182-19.html
ID: 33182-19
Origineel: 33182-2

Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 mei 2013

In het pensioenakkoord van juni 2011 is aangekondigd dat het kabinet de wijze waarop de parameters voor het financieel toetsingskader worden vastgesteld na overleg met de sociale partners opnieuw zal vaststellen. De afgelopen weken heeft overleg plaatsgevonden met sociale partners.

De huidige wettelijke voorschriften hebben er in het verleden toe geleid dat het enige advies dat de commissie parameters heeft uitgebracht (in 2009 onder voorzitterschap van prof.dr. F.J.H. Don) een verdeeld advies was. Hierover is in uw Kamer veel discussie geweest. De bedoeling van de Kamer was juist om met het instellen van een commissie inhoudelijke discussie in de Kamer over de hoogte van de parameters te voorkomen. In bijgaande nota van wijziging (Kamerstuk 33 182, nr. 20) bij het voorstel tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 33 182, nr. 2) wordt de samenstelling van de commissie parameters veranderd. Daarmee wordt het risico op een verdeeld advies flink beperkt.

Voor deze nota van wijziging is gekozen met het oog op de door uw Kamer op 12 maart 2013 aangenomen motie Vermeij en Lodders die de regering verzoekt om zo spoedig mogelijk het wetsvoorstel ten aanzien van het nieuwe financieel toetsingskader (ftk) in te dienen (Kamerstuk 32 043, nr. 158). Om aan dit verzoek tegemoet te kunnen komen en ook snel over de bij het wetsvoorstel behorende parameters te kunnen beschikken, is een tijdig advies nodig van onafhankelijk deskundigen over een consistente inpassing van zo realistisch mogelijke parameters in het nieuwe financieel toetsingskader. Ik zou deze vierde nota van wijziging graag morgen tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel met uw Kamer willen bespreken.

De wijziging betreft het derde lid van artikel 144 van de Pensioenwet en van artikel 139 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling dat de samenstelling van de Commissie Parameters bepaalt. Met de voorgestelde gewijzigde samenstelling wordt aangesloten bij de wijze waarop de Commissie UFR is samengesteld. De Commissie UFR bestaat conform de wens van uw Kamer uit onafhankelijke deskundigen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma