Gepubliceerd: 14 maart 2012
Indiener(s): Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-9.html
ID: 33145-9
Origineel: 33145-2

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 maart 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In onderdeel X wordt in artikel 5.2b de zinsnede «bedoeld in artikel 7.3a» vervangen door: bedoeld in artikel 7.3a WHW.

2. In onderdeel Ai wordt in artikel 12.1cc de zinsnede «blijft artikel 3.4 zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I» vervangen door: blijft ten aanzien van de reeds toegekende toeslag artikel 3.4 zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I.

3. In onderdeel Ak wordt in artikel 12.9a de zinsnede «blijft artikel 5.3 zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I» vervangen door: blijft ten aanzien van deze toegekende reisvoorziening artikel 5.3 zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I.

4. In onderdeel Ak wordt artikel 12.9c vervangen door:

Artikel 12.9c. Uitgestelde werking sociaal leenstelsel voor studenten duplex ordo met éénjarige vervolgopleiding

Op een student die op of vóór 1 september 2012 éénjarig onderwijs volgt volgend op een opleiding gericht op een levensbeschouwelijk ambt of beroep, bedoeld in 7.4a, vijfde lid, WHW, en die daarvoor studiefinanciering toegekend heeft gekregen, blijven de artikelen 5.2, 5.6 en 5.7, zoals die artikelen luidden voor inwerkingtreding van artikel I, onderdelen X, Z en Aa, van de Wijzigingswet (...) van toepassing.

Artikel 12.9d. Uitgestelde werking sociaal leenstelsel voor studenten duplex ordo met tweejarige vervolgopleiding

Op een student die op of vóór 1 september 2011 tweejarig onderwijs volgde volgend op een opleiding gericht op een levensbeschouwelijk ambt of beroep, bedoeld in 7.4a, vijfde lid, WHW, en die daarvoor studiefinanciering toegekend heeft gekregen, blijven de artikelen 5.2, 5.6 en 5.7, zoals die artikelen luidden voor inwerkingtreding van artikel I, onderdelen X, Z en Aa, van de Wijzigingswet (...) van toepassing.

B

In artikel II wordt de volgende wijzigingen aangebracht:

Lid 5a van artikel 7.45b van onderdeel B komt als volgt te luiden:

5a. Indien een student als direct gevolg van een tijdens zijn studie verworven handicap, ten gevolge van een zich tijdens de studie verergerde handicap of ten gevolge van een zich tijdens de studie manifesterende chronische ziekte genoodzaakt is een reeds begonnen opleiding te beëindigen, telt Onze minister de inschrijvingen van deze student in het Centraal register inschrijvingen hoger onderwijs voorafgaand aan de beëindiging niet mee bij het bepalen van het aantal inschrijvingen voor een opleiding als bedoeld in de onderdelen a, b, of c van het eerste lid.

C

Na artikel III wordt een nieuw artikel IIIa ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIA

Artikel 1.4, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering BES komt als volgt te luiden:

a. de Nederlandse nationaliteit bezit en woonplaats heeft in een openbaar lichaam; of

D

In artikel IV worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

1a. Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad treedt artikel IIIa in werking en werkt terug tot en met 1 augustus 2011.

2. In het tweede lid vervalt de zinsnede «, met uitzondering van subonderdeel 2».

3. In het vierde lid vervalt onderdeel c en wordt aan het slot van onderdeel a de komma vervangen door «, en» en wordt aan het slot van onderdeel b de komma vervangen door een punt.

Toelichting

A, Onderdeel 1

Abusievelijk was niet naar de WHW verwezen, in dit wijzigingsvoorstel gebeurt dat wel.

A, Onderdelen 2 en 3

Om misverstanden te voorkomen is de bewoording van het overgangsrecht zodanig aangepast dat het duidelijk is dat de verkregen rechten in het verleden ongewijzigd blijven. Voor studenten die rechten verkregen hebben, geldt echter geen uitgestelde werking.

A, Onderdeel 4

Het overgangsrecht voor een deel van de studenten in het duplex ordo model was te ruim vormgegeven. Daarom is het overgangsrecht voor deze studenten aangepast.

B

Ook voor studenten die geen aanspraak maken op studiefinanciering en die vanwege een tijdens de opleiding verworven handicap of chronische ziekte genoodzaakt zijn een passendere opleiding te kiezen, worden de inschrijvingen in het CRIHO voor de opleidingswissel niet meegeteld.

C

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op grond van de WSF BES is in die wet bepaald dat personen met de Nederlandse nationaliteit die niet op Bonaire, Sint Eustatius of Saba zijn geboren, tenminste 10 jaar op één van die eilanden moeten wonen. Na invoering van de huidige tekst van de WSF BES op 1-8-2011 is gebleken dat een klein aantal jongeren met de Nederlandse nationaliteit die al geruime tijd woonachtig zijn in Caribisch Nederland volgens de letterlijke tekst van de WSF BES niet in aanmerking zouden komen voor een tegemoetkoming op grond van de WSF BES, omdat ze niet geboren zijn in Caribisch Nederland en nog geen 10 jaar woonachtig zijn in Caribisch Nederland, maar ook niet (meer) in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming vanuit het land waar zij vandaan komen. Omdat zij dreigden tussen wal en schip te vallen, is de hardheidsclausule gebruikt om deze studenten toch een tegemoetkoming te kunnen verstrekken. Met deze wetswijziging wordt de wettekst gerepareerd zodat deze weer in overeenstemming is met de uitvoeringspraktijk. Gebruik van de hardheidsclausule is op dit punt dan niet meer nodig.

D

Onderdeel 1 van onderdeel B treedt met terugwerkende kracht inwerking. Hierdoor worden voor alle studenten die vanaf 1 augustus 2011 hernieuwde rechten hebben gekregen in verband met het wisselen van opleiding in verband met een medische noodzaak de inschrijvingen vóór de opleidingswissel niet meegeteld voor het bepalen van het aantal inschrijvingen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra