Gepubliceerd: 13 april 2012
Indiener(s): Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33145-20.html
ID: 33145-20
Origineel: 33145-2

Nr. 20 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 april 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel II komt onderdeel C te luiden:

C

Artikel 7.51 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van de punt door «, of» aan het einde van onderdeel e een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. aan de desbetreffende instelling voor hoger onderwijs, bedoeld in artikel 1.2, onderdeel a, is ingeschreven voor een deeltijdopleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend en verhoogd wettelijk collegegeld verschuldigd is, in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid de opleiding niet of niet geheel volgt en studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg van bijzondere omstandigheden.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c» vervangen door: bedoeld in het eerste lid, onderdelen b, c en f.

2. onderdeel f komt te luiden:

f. een onvoldoende studeerbare opleiding,.

3. In het vierde lid wordt na de laatste volzin een zin toegevoegd, luidende:

De financiële ondersteuning, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, bedraagt maximaal de hoogte van de opslag, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid.

Toelichting

De wijziging van het eerste lid en de eerste wijziging van het tweede lid herstellen een technische onvolkomenheid. Ten onrechte was bij de vorige nota van wijziging de eis voor aanspraak op prestatiebeurs ook voor deeltijders gesteld. Door de wijziging wordt duidelijk dat alle deeltijdstudenten die langstudeerder zijn in geval van bijzondere omstandigheden recht hebben op ondersteuning uit het profileringsfonds. Een deeltijdstudent heeft net als een voltijdstudent in geval van bijzondere omstandigheden recht op een compensatie voor de opslag. Door de toevoeging aan het vierde lid van artikel 7.51 wordt de vergoeding gemaximeerd ter hoogte van de opslag (het verschil tussen het verhoogd wettelijk collegegeld en het wettelijk collegegeld tegen basistarief).

In onderdeel f van het tweede lid van artikel 7.51 wordt de term «onvoldoende studeerbare opleiding» opnieuw geïntroduceerd. Deze term was eerder opgenomen in de WHW. Omdat het toentertijd geen gangbare formulering werd geacht, is deze bij de Wet versterking besturing vervangen door een andere formulering (studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de instelling de opleiding feitelijk verzorgt). Die formulering blijkt echter onbedoeld breder uitgelegd te (kunnen) worden. Voor de instellingen bleek de term «onvoldoende studeerbare opleiding» goed werkbaar, ook in de toepassing van hun regels omtrent het profileringsfonds. Met de wet Accreditatiestelsel – die nadien in werking is getreden – is de term «studeerbaarheid» ook weer gebruikt in de wet (artikel 5a.10a).

Onvoldoende studeerbaarheid is een van de bijzondere omstandigheden op grond waarvan de student financiële ondersteuning kan krijgen van een instelling. De student, ook de deeltijdstudent, dient in de gelegenheid te worden gesteld om zijn opleiding binnen een zodanige periode af te ronden zonder langstudeerder te worden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra