Kamerstuk 33135-52

Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Kuiken ter vervanging van nrs. 9 en 50 over het wel uitvoeren van evaluaties na experimenten

Dossier: Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht


48,0 %
52,0 %

CU

VVD

BRINK

SGP

GrKH

GL

PvdD

PVV

PvdA

SP

D66

CDA


Nr. 52 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NRS. 9 EN 501

Ontvangen 5 juli 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1, onderdeel E, vervalt het tweede onderdeel.

Toelichting

Dit amendement regelt dat binnen drie maanden na beëindiging van een experiment dat uitgevoerd wordt op basis van afdeling 1 van hoofdstuk 2 (ontwikkelings-gebieden) of afdeling 2 van hoofdstuk 2 (innovatie) een verslag aan beide kamers van de Staten-Generaal wordt gezonden over de doeltreffendheid, de effecten van het experiment alsmede met een standpunt over voortzetting anders dan als experiment.

In het wetsvoorstel is voorgesteld deze bepaling te schrappen in verband met de lange doorlooptijd van experimenten. Uiteraard kunnen er uit tussentijdse evaluaties lessen worden getrokken maar dit is geen argument op de eindevaluatie te schrappen. Alleen door deze eindevaluatie wordt gewaarborgd dat in de experimenteergebieden over tien jaar uiteindelijk aan de normen wordt voldaan. Om dit te toetsen is een evaluatie noodzakelijk.

In de evaluatie zal specifiek ook geëvalueerd worden wat het effect op de totale milieugebruik is bij het optimaliseren van de milieugebruiksruimte (artikel 2.3). Specifiek wordt bezien of er een toename is in gebruik van bedrijven die in eerdere jaren de vergunde milieugebruiksruimte niet (volledig) benutten.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink Kuiken