Gepubliceerd: 4 juli 2012
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-45.html
ID: 33135-45

28,0 %
72,0 %

BRINK

D66

GL

PvdA

PVV

SGP

SP

CDA

VVD

PvdD

CU

GrKH


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 3 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • ten gevolge van het wetvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (33135) de maximale termijn van vijf jaar voor omgevingsvergunningen voor een tijdelijke planologische afwijking wordt losgelaten;

  • de wet geen beperkingen stelt aan de aard en omvang van functies die in aanmerking komen voor een tijdelijke omgevingsvergunning;

  • vrijstellingen voor langer dan vijf jaar zeker in combinatie met een omvangrijke functie of combinatie van functies, een groot effect kunnen hebben op de omgeving;

verzoekt de regering, om de voorgenomen wijziging van het Besluit omgevingsrecht zodanig vorm te geven dat omgevingsvergunningen voor een tijdelijke planologische afwijking voor een periode langer dan vijf jaar pas afgegeven worden na een verklaring van geen bezwaar door de gemeenteraad,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen