Gepubliceerd: 3 juli 2012
Indiener(s): Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-43.html
ID: 33135-43

42,7 %
57,3 %

GL

SP

SGP

GrKH

VVD

PVV

PvdA

PvdD

CU

D66

BRINK

CDA


Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het permanent maken van de Crisis- en herstelwet procedures versnelt en de mogelijkheid biedt om in ontwikkelingsgebieden tijdelijk van bestemmingsplannen en andere regels af te wijken;

verzoekt de regering, onafhankelijk in kaart te laten brengen wat de verwachte effecten van dit wetsvoorstel zijn op mens, milieu, dier en natuur, en daarbij in elk geval de expertise van gemeenten, provincies en het Planbureau voor de Leefomgeving in te schakelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren