Nr. 31 TWEEDE NADER VERSLAG

Vastgesteld 26 juni 2012

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft besloten een tweede nader verslag uit te brengen over het voorliggende wetsvoorstel. Dit naar aanleiding van de nota van wijziging, die de Kamer kort voor het wetgevingsoverleg d.d. 25 juni 2012 heeft ontvangen (Kamerstuk 33 135, nr. 25). De commissie constateert dat de nota van wijziging voorziet in:

  • wetstechnische wijzigingen, die louter van redactionele aard zijn;

  • inhoudelijke wijzigingen, die onder meer betrekking hebben op ontwikkelingsgebieden en de (her)verdeling van milieugebruiksruimte.

In het licht van hetgeen in genoemd wetgevingsoverleg en tijdens de extra procedurevergadering van de commissie d.d. 26 juni 2012 is gewisseld ten aanzien van de nota van wijziging en de daarin vervatte inhoudelijke wijzigingen, verzoekt de commissie de regering om de Kamer te informeren over de vraag of zij mogelijkheden ziet om de nota van wijziging aan te passen, zodanig dat enkel de wetstechnische wijzigingen gehandhaafd blijven.

In verband met de besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel, wordt de regering tevens verzocht om de nota naar aanleiding van het tweede nader verslag uiterlijk 27 juni 2012 te 11.00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig en afdoende zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, Snijder-Hazelhoff

De griffier van de commissie, Sneep