Gepubliceerd: 25 juni 2012
Indiener(s): Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-30.html
ID: 33135-30

24,7 %
75,3 %

SGP

VVD

PvdA

PVV

PvdD

BRINK

SP

GrKH

D66

CDA

GL

CU


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onduidelijk is wat de milieueffecten van de Crisis- en herstelwet zijn;

verzoekt de regering, het PLB te vragen om de milieueffecten van de Crisis- en herstelwet in kaart te brengen;

verzoekt de regering tevens, om het verlengen van de Crisis- en herstelwet op te schorten totdat de resultaten van deze milieubeoordeling met de Kamer zijn besproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren