Kamerstuk 33135-27

Amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Tongeren dat beoogt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw jaarlijks met 0,1 aan te scherpen ten opzichte van de norm van 0,6

Dossier: Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht


Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN VAN TONGEREN

Ontvangen 25 juni 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1 wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

Na artikel 4.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.4

In tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 wordt de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt voor «andere woonfunctie»:

  • a. met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd in «0,5»;

  • b. met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd in «0,4»; en

  • c. met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd in «0,3».

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw jaarlijks met 0,1 aan te scherpen ten opzichte van de norm van 0,6 die sedert 2011 geldt. Door dit amendement komt de norm in 2015 uit op 0,3. Door het aanscherpen van de EPC wordt een flinke impuls gegeven aan innovatie in de bouw. Nieuwe technieken om energie te besparen die nu wel beschikbaar zijn, maar waarvoor nog geen noodzaak bestaat ze toe te passen, worden met scherpere nomen interessant. Dat levert werkgelegenheid op in de (duurzame) bouw en verwante sectoren. Bovendien komen de kabinetsdoelstellingen voor energiebesparingen ermee beter binnen bereik.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink Van Tongeren