Gepubliceerd: 25 juni 2012
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-24.html
ID: 33135-24
Origineel: 33135-2

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2012

Bijgaand doe ik u, zoals eerder aangekondigd, toekomen een nota van wijziging (Kamerstuk 33 135, nr. 25) inzake het wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet (33 135), evenals het nader rapport (Kamerstuk 33 135, nr. 26).

De nota van wijziging voorziet in enkele aanpassingen van inhoudelijke aard. De nota van wijziging bevat een nieuwe tekst van artikel 2.3 van de Crisis- en herstelwet waarmee wordt beoogd de toepassingsmogelijkheden van bestemmingsplannen voor ontwikkelingsgebieden te verruimen. De voorgestelde bepaling biedt het college van burgemeester en wethouders bevoegdheden om milieugebruiksruimte binnen ontwikkelingsgebieden toe te delen en te herverdelen. Daarnaast strekt de nota van wijziging tot aanvulling van de Natuurbeschermingswet 1998 waardoor projecten of handelingen binnen een ontwikkelingsgebied, waarvan de effecten op Natura 2000 reeds in het kader van de passende beoordeling van het bestemmingsplan voor dat gebied zijn beoordeeld, worden vrijgesteld van de vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Hiermee wordt beoogd vergunningsprocedures te vereenvoudigen en onderzoekslasten voor initiatiefnemers te beperken.

Ik zou het zeer op prijs stellen als deze wijziging wordt betrokken bij het wetgevingsoverleg van heden over het wetsvoorstel.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus