Kamerstuk 33135-19

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over beperken van aanwijzing van ontwikkelingsgebieden tot bestaand stedelijk gebied

Dossier: Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 25 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1 komt onderdeel E te luiden:

E

In artikel 2.2 vervalt het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden beperkt tot bestaand stedelijk gebied en voor bestaande bedrijventerreinen zoals ook was opgenomen in het aangenomen amendement 32 127, nr. 40 op de Crisis- en Herstelwet van de leden Samsom en Wiegman-Van Meppelen Scheppink. Voor het buitengebied zijn andere voorstellen in dit wetsvoorstel geregeld die oplossingen bieden voor de problematiek rondom de natuurgebieden.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink