Kamerstuk 33127-7

Amendement van de leden Venrooy-van Ark en Dille over het bieden van de keuze voor een pgb indien op grond van de AWBZ ook ondersteuning wordt ontvangen

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid

Gepubliceerd: 17 februari 2012
Indiener(s): Tamara van Ark (VVD), Willie Dille (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-7.html
ID: 33127-7

Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENROOY-VAN ARK EN DILLE

Ontvangen 16 februari 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Indien een persoon op grond van de verordening, bedoeld in artikel 5, eerste lid, aanspraak heeft op een individuele voorziening in natura en deze persoon tevens aanspraak heeft op zorg als bedoeld in het bepaalde bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, wordt die persoon de mogelijkheid geboden in plaats van de voorziening in natura te kiezen voor een persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten verplicht zijn een pgb aan te bieden in de WMO, indien een cliënt ook een AWBZ indicatie heeft. Dit om de afstemming in de zorgplanning voor de betrokkene te optimaliseren, wanneer deze bij meerdere loketten terecht moet voor zorg en ondersteuning.

Venrooy-Van Ark Dille