Gepubliceerd: 31 januari 2013
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33127-68.html
ID: 33127-68

Nr. 68 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2013

In antwoord op uw brief van 31 januari 2013 meld ik u het volgende.

Vrijdag 25 januari jl. heeft u van de Minister van Veiligheid en Justitie een brief ontvangen over het «Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling». In dit overzicht is het oorspronkelijke tijdpad met betrekking tot het wetsvoorstel «Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid (Kamerstuk 33 127, nr. 67)», zoals dat door het vorige kabinet werd voorgestaan, opgenomen. Dit tijdpad is inmiddels niet meer correct.

Dinsdag 29 januari jl. heb ik u een brief gestuurd over de Wmo en de herziening van de langdurige zorg (Kamerstuk 33 127, nr. 67).

Naar ik heb begrepen, is er echter onduidelijkheid over de beleidsvoorstellen en het wetgevingsproces op het gebied van de Wmo.

Uw Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmo1 afgevoerd van de lijst van controversiële onderwerpen en inmiddels ook geagendeerd voor de voortgezette behandeling.

Zoals ik u heb laten weten, hechten de minister en ik bij de herziening van de langdurige zorg aan het creëren van draagvlak in de samenleving. Ik ben daarom in gesprek met verschillende betrokken partijen over de vormgeving hiervan. Dit leidt ertoe, dat ik uw Kamer naar verwachting in maart zal kunnen informeren over de beleidsvoornemens en de consequenties voor het wetgevingstraject rond de Wmo. Ik zal u dan kunnen mededelen of het wetsvoorstel wordt ingetrokken of gewijzigd.

Aan uw Kamer doe ik derhalve het verzoek om de voortgezette behandeling nog aan te houden.

Ik merk op dat van het decentraliseren van taken in het kader van de overheveling van begeleiding naar de Wmo per 1 januari 2014 geen sprake is.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn