Kamerstuk 33127-66

Reactie op verzoek van het lid Leijten over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen

Dossier: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid


Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2012

Mevrouw Leijten heeft mij op 21 juni jl. verzocht om een brief over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen. Ik geef graag uitvoering aan dit verzoek.

De decentralisatie van de functie begeleiding naar gemeenten is als voornemen van dit kabinet vastgelegd in het Regeerakkoord. In het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om tegemoet te komen aan de kosten die met deze decentralisatie gepaard gaan.

Vanuit VWS financier ik diverse landelijke initiatieven die bijdragen aan een goede landing van de decentralisatie. Deze initiatieven richten zich zowel specifiek op de ondersteuning van de decentralisatie van begeleiding, als op het meer in algemene zin versterken van de Wmo met het oog op huidige en nieuwe taken. Deze initiatieven worden ontplooid door de koepels van aanbieders van zorg en welzijn, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de landelijke patiënt- en cliëntorganisaties en de koepel van Wmo-raden

Uw Kamer heeft het voorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de extramurale begeleiding op 5 juni jl. controversieel verklaard. Uit respect voor dit besluit heeft het kabinet bestuurlijk overleg gevoerd met gemeenten over de gevolgen van dit besluit. Over het aandeel van gemeenten in het invoeringsbudget is afgesproken dat deze middelen in 2012 binnen het gemeentefonds beschikbaar blijven voor de met decentralisatie samenhangende kosten voor gemeenten.

Daarnaast ben ik in overleg getreden met de andere partijen die ik financieel ondersteun om een bijdrage te leveren aan een goede landing van de begeleiding in de Wmo. Ik heb er heel bewust voor gekozen om de subsidierelaties die ik met deze partijen ben aangegaan niet te beëindigen, maar hen te vragen om hun subsidie aanvraag aan te passen conform de nieuwe situatie. Dat betekent dat de middelen voor 2012 behouden kunnen blijven, onder de voorwaarde dat zij ingezet worden voor de versterking van de Wmo.

Aandacht voor Iedereen

De landelijke patiënt- en cliëntorganisaties en de koepel van Wmo-raden ontvangen subsidie voor de uitvoering van het programma Aandacht voor Iedereen.

Dit programma kent meerdere doelen. Het richt zich op: het toerusten en versterken van de belangenbehartiging op lokaal niveau mede ter voorbereiding op de decentralisatie; het monitoren van effecten van de decentralisatie voor de cliënten die nu begeleiding ontvangen; en het versterken van de werking van de Wmo met het oog op huidige en eventuele nieuwe taken.

Wat betekent mijn algemene beleidslijn concreet voor het programma Aandacht voor Iedereen?

In een eerste gesprek op 18 juni jl. is aangegeven dat activiteiten die gericht zijn op het versterken van de Wmo in algemene zin, zoals het versterken van de Wmo-raden en de positie van cliënten in2012 onverkort voortgezet kunnen worden.

Ik ga nader met de cliëntorganisaties in gesprek om, rekening houdend met het controversieel verklaren door de kamer van de voorgestelde wetswijziging, te onderzoeken hoe de beschikbare middelen voor 2012 zinvol ingezet kunnen worden.

Over de inzet van de middelen voor 2013 zal besluitvorming plaatsvinden na het aantreden van een nieuw kabinet.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hylner