Nr. 50 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 5 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, wanneer in de zorgsituatie is vastgesteld dat enige ondoelmatigheid acceptabel is, dit niet noodzakelijkerwijs zal leiden tot verblijf;

constaterende dat dit alleen wordt vastgesteld voor kinderen onder de 18 jaar;

overwegende dat de cliënten automatisch onder de AWBZ en de daarbij horende zorgzwaartepakketten vallen wanneer zij 18 jaar worden;

van mening dat deze ongelijkheid niet in het belang is van deze cliënten;

verzoekt de regering, in overleg met de VNG in de modelverordening Wmo de begeleiding van cliënten waarvan is vastgesteld dat enige ondoelmatigheid acceptabel is, op te nemen en op een verantwoorde wijze te borgen, waarbij er voor deze cliënten geen verschil is van begeleiding onder de Wmo en de AWBZ,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink